Ein rôl a phroses

Cliciwch yma am wybodaeth am yr hyn a wnawn pan gawn gŵyn am ymddygiad aelod etholedig, darllenwch ein Taflen Ffeithiau Cod Ymddygiad – Gwybodaeth i Aelodau.

Darllenwch y wybodaeth yn ofalus. Bydd yn eich helpu i ddeall ein proses ar gyfer ymdrin â chwynion Cod Ymddygiad. Mae’n egluro yr hyn a wnawn os byddwn yn penderfynu ymchwilio i gŵyn am aelod etholedig, y rôl sy’n ofynnol gan yr aelod etholedig, a beth sy’n digwydd os credwn y gallai fod achos o dorri’r Cod Ymddygiad.

 

Fideo – Canllaw Cynghorwyr i rôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau

Mae Un Llais Cymru hefyd wedi cyhoeddi’r canllawiau canlynol i gynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned gyda’r broses datrysiadau lleol:

Mae Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau perthnasol sydd i’w gweld ar dudalen Cyfryngau Cymdeithasol a Cham-drin Ar-lein (Gwefan CLlLC).

Cwynion Cod Ymddygiad rydym wedi ymchwilio iddynt yn y gorffennol

I weld crynodebau o adroddiadau Cod Ymddygiad blaenorol a gyhoeddwyd o dan adran 69(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, gweler ein:

Ydych chi eisiau cwyno am gynghorydd arall?