Dewis eich iaith
Cau

Diogelu Data

 

Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredin a’r Ddeddf Diogelu Data 2018 yn rhoi nifer o hawliau i chi (gyda golwg ar y sail ar gyfer prosesu). Gellir canfod manylion llawn yr hawliau yn yr Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Achwynwyr a Chynrychiolwyr.

Mae’r hawliau hyn yn cynnwys yr hawl i geisio gwybodaeth bersonol yr ydym yn cadw amdanoch. Gelwir hyn yn ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’.

Gwneud cais am eich gwybodaeth bersonol

Fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno eich Cais Gwrthrych am Wybodaeth i ni ar bapur. Bydd hefyd o gymorth petaech yn nodi ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’ ar eich cais. Dylech chi hefyd geisio nodi’n benodol yr wybodaeth bersonol y mae arnoch ei heisiau – er enghraifft, y math o wybodaeth y mae arnoch ei heisiau, neu’r cyfnod o amser.

Dylid nodi Cais Gwrthrych am Wybodaeth at sylw’r Swyddog Gwybodaeth a Diogelu Data. Gellir ei anfon dros e-bost i information.request@ombudsman-wales.org.uk neu drwy’r post i’r cyfeiriad canlynol:

Swyddog Gwybodaeth a Diogelu Data
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Er y gallwn gymryd ceisiadau ar lafar, bydd angen i ni gadw copi o recordiad yr alwad ar gyfer y dyfodol.

Ymateb

Byddwn yn rhoi ateb i chi cyn gynted â phosib, a chyn un mis ar ôl derbyn eich cais. Os yw’r cais yn gymhleth, efallai y byddwn yn ymestyn yr amser ymateb hwnnw o ddau fis ychwanegol. Fodd bynnag, byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym yn ymestyn yr amser ymateb.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd arnom angen rhagor o wybodaeth gennych chi cyn i ni allu ymateb. Fodd bynnag, bydd y terfyn amser ar gyfer ymateb yn cael ei ohirio nes byddwn yn cael yr wybodaeth ychwanegol angenrheidiol.

Byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth bellach i chi ynglŷn â’r modd y prosesir eich gwybodaeth.

Gwybodaeth Eithriedig

Cynhelir ein holl ymchwiliadau yn breifat, ac mae ein deddfwriaeth lywodraethol yn gosod cyfyngiadau o ran datgelu gwybodaeth a ddaw i law’r swyddfa hon. Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys eithriadau rhag y gofyniad i ddarparu gwybodaeth benodol wrth ymateb i Gais Gwrthrych am Wybodaeth. Os caiff gwybodaeth ei chelu oddi wrthych, cewch esboniad clir ynglŷn â pham fod angen celu’r wybodaeth honno.

Proses Apêl

Os ydych yn anfodlon gyda’r ymateb a dderbynioch i’ch cais Gwrthrych am Ddata, gallwch geisio adolygiad mewnol. Bydd pob adolygiad yn dilyn yr un dull a nodir yn ein tudalennau Rhyddid Gwybodaeth yma.

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon yn dilyn adolygiad, gallwch gwyno i’r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth. Mae eu manylion hefyd ar gael ar y tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.

Gallwch hefyd fynnu cais Gwrthrych am Ddata drwy rwymedi cyfreithlon.