Dewis eich iaith
Cau

Tîm Gweithredol

Panel Ymgynghorol

Pwyllgor Archwilio a Risg

Siart Sefydliadol

 

Amdanaf fi a’m tîm

Fy enw yw Nick Bennett ac fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru y mae gennyf bwerau cyfreithiol i edrych i mewn i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Yr wyf hefyd yn ymwchilio i gwynion bod aelodau cyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod. Yr wyf yn annibynnol o bob corff cyhoeddus.

Y mae gennyf dîm o bobl sy’n fy nghynorthwyo i ymchwilio cwynion. Y mae’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim.

Tîm Gweithredol

Nick Bennett

Cafodd Nick ei benodi yn Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Awst 2014, ar ôl bod yn Brif Weithredwr o Gymdeithas Tai Cymru. Magwyd yn Sir Fôn, a mynychodd Prifysgol Aberystwyth gan dderbyn gradd Gwleidyddiaeth a MBA. Rhwng 1995 a 1999, gweithiodd ym Mrwsel, gan bwyso ar fuddiannau Polisi Cymraeg rhanbarthol. Roedd Nick yn Gynghorwr Arbennig i Ddirprwy Prif Weinidog Cymru rhwng 2000 a 2002.

Yn gyn-aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan, Y ‘Williams Commission’ neu Gomisiwn Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Iaith Gymraeg,  mae’n cyn-gadeirydd y Gymdeithas Ombwdsmon ac yn Gyfarwyddwr y IOI World Board European Region. Ym mis Ionawr 2021, pleidleisiodd y Senedd i ymestyn ei dymor fel Ombwdsmon nes Mis Mawrth 2022.

Datganiad o Fuddiannau Nick Bennett

Chris Vinestock

Cafodd Chris ei benodi fel Prif Swyddog Rheoli yn 2014. Mae Chris yn gyfrifydd cymwysedig â gradd yn economeg a chyllid, a MBA o Brifysgol Caerdydd. Cyn ymuno a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, gweithiodd i Gyngor Caerdydd ac Abertawe mewn nifer o uwch rolau, yn ymdrin â chyfrifeg, archwilio, peirianneg, priffyrdd a thrawsgludiaeth.

Yn flaenorol i’w benodiad, roedd yn Bennaeth Gwasanaeth ar gyfer Priffyrdd a Thrawsgludiaeth yn Abertawe. Mae Chris yn Gadeirydd o’r Grŵp Adnoddau Dynol y Gymdeithas Ombwdsmon ac wedi gweithio’n agos â’r Gymdeithas i ddatblygu safonau gwasanaethau ar gyfer cynlluniau Ombwdsmon ar draws yr UD.

Datganiad o Fuddiannau Chris Vinestock

Katrin Shaw

Magwyd Katrin yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru, a mynychodd Brifysgol Sheffield Hallam lle enillodd radd BA yn y gyfraith. Yn 1996, cafodd ei derbyn fel Cyfreithwraig a gweithiodd fel cyfreithwraig llywodraeth leol cyn iddi ymuno â swyddfa’r Ombwdsmon fel Ymchwiliwr yn 2001. Ers hynny, mae Katrin wedi cynnal swyddi rheoli yn y swyddfa a bellach yn Brif Gynghorwr Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau OGCC.

Roedd Katrin yn Gadeirydd o Grŵp Buddiant Cyfreithiol Cymdeithas yr Ombwdsmon rhwng 2016 a 2019 ac mae hi’n aelod o Gyngor Cyfiawnder Gweinyddol y DU.

Ym mis hydref 2020, penodwyd yn Gomisiynydd Safonau Dros Dro gan Gomisiynydd Safonau Llywodraeth Leol Gogledd Iwerddon ac mae hi’n gwirfoddoli i Age Connects Castell-nedd Port Talbot.

Datganiad o Fuddiannau Katrin Shaw

Panel Ymgynghorol

Mae’r Panel Ymgynghorol yn fforwm anstatudol a’i brif rôl yw darparu cefnogaeth a chyngor i’r Ombwdsmon er mwyn iddo allu arwain a llywodraethu swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dda. Hefyd, mae’r Panel Ymgynghorol yn cynnig persbectif allanol i helpu gyda’r gwaith o ddatblygu polisïau ac arferion.

  • gweledigaeth, gwerthoedd a dibenion;
  • cyfeiriad strategol a chynllunio; a
  • perfformiad gweithredol, atebolrwydd a chyflawni

Cynghori’r Ombwdsmon yn unig yw gwaith y Panel Ymgynghorol, ac nid yw’n gwneud penderfyniadau drwy ei hawl ei hun. Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2020-21 y Panel Ymgynghorol yma.

 

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Ombwdsmon drwy adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynnol yw’r sicrwydd ynghylch llywodraethu, rheoli risg, amgylchedd rheoli a didwylledd datganiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol.

Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2020-21 y Pwyllgor Archwilio a Sichrau Risg yma.

 

Aelodau Panel Ymgynghorol / Aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Y Panel Ymgynghorol – Cylch Gorchwyl

Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg – Cylch Gorchwyl

Polisi ar Ddatgan Buddiannau i Aelodau’r Panel Ymgynghorol ac Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Ian Williams

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Roedd Ian yn Brif Weithredwr Grŵp Hendre nes iddo ymddeol yng Ngorffennaf 2017. Mae’n syrfëwr siartredig ac yn gymrawd o’r Sefydliad Tai. Gweithiodd Ian am fron i 40 mlynedd yn y mudiad Cymdeithas Tai yn Nhe Cymru a datblygodd Hendre i fod yn un o’r cymdeithasau tai traddodiadol mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu Gofal Tai a chefnogaeth i o gwmpas 20,000 o bobl, a chyflogi dros 1,250 staff.

Gwasanaethodd Ian drwy nifer o rolau anweithredol, gan gynnwys Cadeirydd Tai Cymunedol Cymru a Chadeirydd o Bartneriaeth Tai Cymru.

Datganiad o Fuddiannau Ian Williams

Trevor Coxon

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn ddiweddar, ymddeol Trevor o’i safle fel Pennaeth Gwasanaeth Cwsmer & Chorfforaethol a Swyddog Monitro gyda Chyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam, ar ôl bod yn y swydd ers Gorffennaf 2013. Mae’n gyfreithiwr cwbl gymwys, a rheolodd yr adran gwasanaethau cwsmer sy’n gyfrifol am gynnal gweithdrefn gwyno gorfforaethol y Cyngor a gweinyddiaeth y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau.

Mae wedi gwasanaethu drwy gydol ei yrfa mewn llywodraeth leol unai fel cyfreithiwr cyflogedig neu yn ddiweddar, mewn rolau uwch reolwyr. Cyn symud i Wrecsam yn 2003, roedd yn Ddirprwy a Phrif Weithredwr Cynorthwyol yng Nghyngor Dosbarth Staffordshire Moorlands yn Leek, Staffordshire.

Datganiad o Fuddiannau Trevor Coxon

Carys Evans

Aelod o’r Panel Cynghori

Roedd Carys yn Bennaeth Data a Dealltwriaeth yn S4C nes 2019, yn defnyddio ystod o dechnegau ansoddol a meintiol i ddadansoddi tueddiadau cynulleidfaoedd ac anghenion sy’n newid. Bu’n gweithio yn y gorffennol hefyd i CBAC, ITV Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

Mae Carys wedi gwasanaethu fel Aelod o Fwrdd Cyngor Defnyddwyr Cymru rhwng 2000 a 2008 ac i Gynulleidfaoedd Cymru rhwng 2006 a 2015.

Datganiad o Fuddiannau Carys Evans

Joanest Varney-Jackson 

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Graddiodd Joanest o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, ac fe’i derbyniwyd yn gyfreithwraig yn 1982. Yn wreiddiol o Sir Benfro, arweiniodd gyrfa yn adrannau cyfreithiol amryw awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr at ffordd o fyw eithaf nomadaidd iddi. Yn 1992 dychwelodd i Gymru o Fwrdeistref Harrow yn Llundain. Yn 2000 ymunodd Joanest â Chynulliad Cenedlaethol Cymru gan weithio’n bennaf ym maes drafftio a chraffu deddfwriaethol nes ymddeol yn 2017.

Datganiad o Fuddiannau Joanest Varney-Jackson

Jane Martin CBE

Aelod o’r Panel Cynghori

Ymunodd Dr Jane Martin â Bwrdd Ymgynghori OGCC ym mis Medi 2019. Tan fis Ionawr 2017, bu Jane yn Ombwdsmon Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Comisiwn dros Weinyddu Lleol yn Lloegr. Jane oedd Cyfarwyddwr Gweithredol cyntaf y Ganolfan Craffu Gyhoeddus. Bellach mae hi’n aelod o’r Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus ac yn aelod anweithredol o Fwrdd y Swyddfa dros Gwynion Cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Dyfarnwyd CBE iddi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn newydd 2017 am ei gwasanaeth i gyfiawnder gweinyddol a thryloywder mewn llywodraeth leol.

Datganiad o Fuddiannau Jane Martin

Mike Usher

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn 2020, ymddeolodd Mike Usher o Archwilio Cymru, lle bu’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol a’r arweinydd strategol ar gyfer gwaith archwilio allanol ariannol a gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol ar draws llywodraeth ganolog a GIG Cymru.  Roedd yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwiliol yn gyfrifol am archwilio i bryderon am wasanaethau cyhoeddus gan aelodau Senedd, ASau a’r cyhoedd. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru pan sefydlwyd yn 2005, Mike oedd Pennaeth Archwilio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Datganiad o Fuddiannau Mike Usher

John McSherry

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Gweithiodd John i’r Admiral Group Limited am 27 mlynedd mewn sawl rôl, gan gynnwys arwain adrannau Hawliadau Moduron ac ymdrin â hawliadau anaf corfforol trychinebus.   Mae ef wedi cynrychioli Admiral ar bwyllgorau allanol fel pwyllgor technegol MIB a phwyllgor hawliadau eiddo ABI.  Ef oedd Pennaeth Hawliadau Cartref a Phennaeth Hawliadau Cynhyrchion Atodol nes iddo adael ym mis Mawrth 2019.  Mae gan John radd BSc (Agored) yn cynnwys Rheoli Busnes, Cyllid Personol ac Economeg ac mae’n Gydymaith i’r Chartered Insurance Institute (ACII) ac yn aelod o CII Cyngor Abertawe. Ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer Avantia Home Protect.

Datganiad o Fuddiannau John McSherry