Dewis eich iaith
Cau

Tîm Gweithredol

Panel Ymgynghorol

Pwyllgor Archwilio a Risg

Siart Sefydliadol

 

Amdanaf fi a’m tîm

Fy enw yw Nick Bennett ac fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru y mae gennyf bwerau cyfreithiol i edrych i mewn i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Yr wyf hefyd yn ymwchilio i gwynion bod aelodau cyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod. Yr wyf yn annibynnol o bob corff cyhoeddus.

Y mae gennyf dîm o bobl sy’n fy nghynorthwyo i ymchwilio cwynion. Y mae’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim.

Tîm Gweithredol

Nick Bennett

Cafodd Nick ei benodi yn Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Awst 2014, ar ôl bod yn Brif Weithredwr o Gymdeithas Tai Cymru. Magwyd yn Sir Fôn, a mynychodd Prifysgol Aberystwyth gan dderbyn gradd Gwleidyddiaeth a MBA. Rhwng 1995 a 1999, gweithiodd ym Mrwsel, gan bwyso ar fuddiannau Polisi Cymraeg rhanbarthol. Roedd Nick yn Gynghorwr Arbennig i Ddirprwy Prif Weinidog Cymru rhwng 2000 a 2002.

Yn gyn-aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan, Y ‘Williams Commission’ neu Gomisiwn Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Iaith Gymraeg,  mae’n cyn-gadeirydd y Gymdeithas Ombwdsmon ac yn Gyfarwyddwr y IOI World Board European Region. Cafodd Nick hefyd ei benodi fel aelod o is-grŵp Llamau, End Youth Homelessness Cymru.

Datganiad o Fuddiannau Nick Bennett

Chris Vinestock

Cafodd Chris ei benodi fel Prif Swyddog Rheoli yn 2014. Mae Chris yn gyfrifydd cymwysedig â gradd yn economeg a chyllid, a MBA o Brifysgol Caerdydd. Cyn ymuno a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, gweithiodd i Gyngor Caerdydd ac Abertawe mewn nifer o uwch rolau, yn ymdrin â chyfrifeg, archwilio, peirianneg, priffyrdd a thrawsgludiaeth.

Yn flaenorol i’w benodiad, roedd yn Bennaeth Gwasanaeth ar gyfer Priffyrdd a Thrawsgludiaeth yn Abertawe. Mae Chris yn Gadeirydd o’r Grŵp Adnoddau Dynol y Gymdeithas Ombwdsmon ac wedi gweithio’n agos â’r Gymdeithas i ddatblygu safonau gwasanaethau ar gyfer cynlluniau Ombwdsmon ar draws yr UD.

Datganiad o Fuddiannau Chris Vinestock

Katrin Shaw

Yn 1996, cafodd Katrin ei derbyn fel Cyfreithwraig a gweithiodd fel cyfreithwraig llywodraeth leol cyn iddi ymuno â swyddfa’r Ombwdsmon fel Ymchwiliwr yn 2001. Ers hynny, mae Katrin wedi cynnal swyddi rheoli yn y swyddfa yn gorchwylio swyddogaeth gwaith achos y swyddfa.

Cymerodd Katrin y rôl o Gyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu yn Ebrill 2017. Mae Katrin yn Gadeirydd o Grŵp Buddiau Cyfreithiol Cymdeithas yr Ombwdsmon ac yn aelod o Gyngor Cyfiawnder Gweinyddol.

Datganiad o Fuddiannau Katrin Shaw

Panel Ymgynghorol

Mae’r Panel Ymgynghorol yn fforwm anstatudol a’i brif rôl yw darparu cefnogaeth a chyngor i’r Ombwdsmon er mwyn iddo allu arwain a llywodraethu swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dda. Hefyd, mae’r Panel Ymgynghorol yn cynnig persbectif allanol i helpu gyda’r gwaith o ddatblygu polisïau ac arferion.

  • gweledigaeth, gwerthoedd a dibenion;
  • cyfeiriad strategol a chynllunio; a
  • perfformiad gweithredol, atebolrwydd a chyflawni

Cynghori’r Ombwdsmon yn unig yw gwaith y Panel Ymgynghorol, ac nid yw’n gwneud penderfyniadau drwy ei hawl ei hun. Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2019-20 y Panel Ymgynghorol yma.

Aelodau Panel Ymgynghorol
Anne Jones (Chair)

Trevor Coxon

Tom Frawley CBE

Jim Martin

Ian Williams

Jane Martin CBE

Mike Usher

Rhiannon Ivens

 

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Ombwdsmon drwy adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynnol yw’r sicrwydd ynghylch llywodraethu, rheoli risg, amgylchedd rheoli a didwylledd datganiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol.

Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2019/20 y Pwyllgor Archwilio a Sichrau Risg yma.

Aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Ian Williams (Cadeirydd)

Trevor Coxon

Tom Frawley CBE

Jim Martin

Anne Jones

Mike Usher

John McSherry

 

Aelodau Panel Ymgynghorol / Aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Y Panel Ymgynghorol – Cylch Gorchwyl

Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg – Cylch Gorchwyl

Polisi ar Ddatgan Buddiannau i Aelodau’r Panel Ymgynghorol ac Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Ian Williams

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Roedd Ian yn Brif Weithredwr Grŵp Hendre nes iddo ymddeol yng Ngorffennaf 2017. Mae’n syrfëwr siartredig ac yn gymrawd o’r Sefydliad Tai. Gweithiodd Ian am fron i 40 mlynedd yn y mudiad Cymdeithas Tai yn Nhe Cymru a datblygodd Hendre i fod yn un o’r gymdeithas traddodiadol tai mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu Gofal Tai a chefnogaeth i o gwmpas 20,000 o bobl, a chyflogi dros 1,250 staff.

Gwasanaethodd Ian drwy nifer o rolau anweithredol, gan gynnwys Cadeirydd Tai Cymunedol Cymru a Chadeirydd o Bartneriaeth Tai Cymru.

Datganiad o Fuddiannau Ian Williams

Trevor Coxon

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn ddiweddar, ymddeol Trevor o’i safle fel Pennaeth Gwasanaeth Cwsmer & Chorfforaethol a Swyddog Monitro gyda Chyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam, ar ôl bod yn y swydd ers Gorffennaf 2013. Mae’n gyfreithiwr cwbl gymwys, a rheolodd yr adran gwasanaethau cwsmer sy’n gyfrifol am gynnal gweithdrefn gwyno gorfforaethol y Cyngor a gweinyddiaeth y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau.

Mae wedi gwasanaethu drwy gydol ei yrfa mewn llywodraeth leol unai fel cyfreithiwr cyflogedig neu yn ddiweddar, mewn rolau uwch reolwyr. Cyn symud i Wrecsam yn 2003, roedd yn Ddirprwy a Phrif Weithredwr Cynorthwyol yng Nghyngor Dosbarth Staffordshire Moorlands yn Leek, Staffordshire.

Datganiad o Fuddiannau Trevor Coxon

Tom Frawley CBE

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Cafodd Tom ei eni yn 1949, a symudodd i Belffast fel bachgen deuddeg o’i Limrig brodorol. Astudiodd yn Ysgol Ramadeg St Mary ym Mhelffast a graddiodd o Goleg y drindod, Dulyn yn 1971. Ym Medi 2000, daeth Tom yn Ombwdsmon y Cynulliad ac yn Gomisiynydd Cwynion Gogledd Iwerddon. Yn 2001, fel Ombwdsmon, gofynnodd y Pwyllgor Safonau a Breintiau’r Cynulliad iddo weddu fel Comisiynydd Safonau dros dro ar gyfer y Cynulliad. Ymddeol Tom o’r swyddfa yn 2016. Yn 2008, dyfarnwyd â CBE yn rhestr Braint y Flwyddyn newydd. Yn 2017, cafodd Tom ei benodi i gynrychioli Gogledd Iwerddon ar Fwrdd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Datganiad o Fuddiannau Tom Frawley

Anne Jones

Cadeirydd y Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn wreiddiol o Abertawe, yn 2003, cafodd ei phenodi fel Comisiynydd Cynorthwyol yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) (y rheolydd ar gyfer amddiffyn data a rhyddid gwybodaeth), a sefydlodd ei swyddfa Cymru o ddim. Yn flaenorol i hynny, roedd hi’n gyfrifol o brif lyfrgell Prifysgol Caerdydd, a chyn hynny â Llyfrgelloedd Sir Fynwy, yn gyfrifol o’u systemau TG. Ymddeol Anne o’r ICO yn 2016.

Nes diweddar, roedd hefyd yn Is-gadeirydd i Bwyllgor Safonau CBS Rhondda Cynon Taf, yn aelod annibynnol o Bwyllgor Safonau Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol â Thŷ Hafan.

Datganiad o Fuddiannau Anne Jones

Jim Martin

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn wreiddiol yn athro, roedd Jim yn Scottish Public Services Ombudsman o 2009-2017 ac yn Gomisiynydd Cwynion Heddlu Cyntaf yr Alban o 2007-209. Mae wedi cynnal swyddi Uwch-weithredwr ac anweithredol yn y sector gyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag ym mudiad yr undebau llafur a thrydydd sector. Ar hyn o bryd, mae Jim yn aelod o Banel Adolygu Rheoli Gwasanaethau Cyfreithiol yr Alban.

Datganiad o Fuddiannau Jim Martin

Jane Martin CBE

Aelod o’r Panel Cynghori

Ymunodd Dr Jane Martin â Bwrdd Ymgynghori OGCC ym mis Medi 2019. Tan fis Ionawr 2017, bu Jane yn Ombwdsmon Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Comisiwn dros Weinyddu Lleol yn Lloegr. Yn ystod ei saith blynedd yn y swydd, bu’n gyfrifol am drawsffurfio’r sefydliad a chyflwyno mentrau i gynyddu tryloywder, gan gynnwys y broses o gyhoeddi holl benderfyniadau’r Ombwdsmon ar-lein. Bellach, mae Jane yn aelod o’r Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus ac aelod anweithredol o Fwrdd y Swyddfa dros Cwynion Cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Neilltuodd ei gyrfa i wasanaeth cyhoeddus ac atebolrwydd, a chynhaliodd ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Birmingham ac Ysgol Fusnes Warwick i reoli a llywodraethu cyhoeddus. Bu’n gweithio i awdurdodau lleol ledled Lloegr ar gyfer yr Asiantaeth Gwella a Datblygu dros Lywodraeth Leol (IdeA) a bu hefyd yn Gyfarwyddwr Gweithredol cyntaf y Ganolfan Craffu Cyhoeddus. Dyfarnwyd CBE iddi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn newydd 2017 am ei gwasanaeth i gyfiawnder gweinyddol a thryloywder mewn llywodraeth leol.

Datganiad o Fuddiannau Jane Martin

Mike Usher

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn 2020, ymddeolodd Mike Usher o Archwilio Cymru, lle bu’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol a’r arweinydd strategol ar gyfer gwaith archwilio allanol ariannol a gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol ar draws llywodraeth ganolog a GIG Cymru.  Roedd yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwiliol yn gyfrifol am archwilio i bryderon am wasanaethau cyhoeddus gan aelodau Senedd, ASau a’r cyhoedd. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru pan sefydlwyd yn 2005, Mike oedd Pennaeth Archwilio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Datganiad o Fuddiannau Mike Usher

Rhiannon Ivens

Aelod o’r Panel Cynghori 

Mae Rhiannon Ivens yn gyn Brif Arolygydd yr Heddlu sydd wedi gwasanaethu am fwy na phymtheng mlynedd. Ar hyn o bryd, mae Rhiannon yn mwynhau seibiant o’i gyrfa.  Mae hi wedi gwasanaethu i Heddlu Hampshire, Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan ac yn fwyaf diweddar i Heddlu Dyfed-Powys. Mae ei rolau penodol yn cynnwys Gweithrediadau a Phartneriaethau Strategol, ac mae ganddi radd MSc gyda rhagoriaeth mewn plismona rhyngwladol a diogelwch cymunedol.  Cafodd ei phenodi’n gadeirydd i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys am ddwy flynedd ac mae’n mwynhau mentora a hyfforddi eraill.

Mae gan Rhiannon ddiddordeb brwd mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac mae’n angerddol am wasanaethau’r sector cyhoeddus. Mae’n wirfoddolwr cofrestredig gyda’i bwrdd iechyd lleol, Carers – Cymru, Volunteering Matters – Cymru a the Maggie Oliver Foundation.  Ar ben hynny, mae’n sylfaenydd ac yn berchen ymgynghoriaeth reoli a hi yw’r ymgynghorydd arweiniol ym maes diogelwch cymunedol, gyda gwybodaeth arbenigol mewn datrys problemau, cynllunio troseddu allan ac atal troseddu, dadansoddi cymdogaethau, meithrin cysylltiadau â’r gymuned a phartneriaethau strategol effeithiol.

Datganiad o Fuddiannau Rhiannon Ivens

John McSherry

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Gweithiodd John i’r Admiral Group Limited am 27 mlynedd mewn sawl rôl, gan gynnwys arwain adrannau Hawliadau Moduron ac ymdrin â hawliadau anaf corfforol trychinebus.   Mae ef wedi cynrychioli Admiral ar bwyllgorau allanol fel pwyllgor technegol MIB a phwyllgor hawliadau eiddo ABI.  Ef oedd Pennaeth Hawliadau Cartref a Phennaeth Hawliadau Cynhyrchion Atodol nes iddo adael ym mis Mawrth 2019.  Mae gan John radd BSc (Agored) yn cynnwys Rheoli Busnes, Cyllid Personol ac Economeg ac mae’n Gydymaith i’r Chartered Insurance Institute (ACII) ac yn aelod o CII Cyngor Abertawe.  Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr hawliadau i fusnes ymgynghori ar faterion yn ymwneud ag yswiriant.

Datganiad o Fuddiannau John McSherry