Dewis eich iaith
Cau

Tîm Gweithredol

Panel Ymgynghorol

Pwyllgor Archwilio a Risg

Siart Sefydliadol

 

Amdanaf fi a’m tîm

Fy enw yw Nick Bennett ac fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru y mae gennyf bwerau cyfreithiol i edrych i mewn i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Yr wyf hefyd yn ymwchilio i gwynion bod aelodau cyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod. Yr wyf yn annibynnol o bob corff cyhoeddus.

Y mae gennyf dîm o bobl sy’n fy nghynorthwyo i ymchwilio cwynion. Y mae’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim.

Tîm Gweithredol

 

Nick Bennett

Cafodd Nick ei benodi yn Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn Awst 2014, ar ôl bod yn Brif Weithredwr o Gymdeithas Tai Cymru. Magwyd yn Sir Fôn, a mynychodd Prifysgol Aberystwyth gan dderbyn gradd Gwleidyddiaeth a MBA. Rhwng 1995 a 1999, gweithiodd ym Mrwsel, gan bwyso ar fuddiannau Polisi Cymraeg rhanbarthol. Roedd Nick yn Gynghorwr Arbennig i Ddirprwy Prif Weinidog Cymru rhwng 2000 a 2002.

Yn gyn-aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan, Y ‘Williams Commission’ neu Gomisiwn Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Iaith Gymraeg, ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd o’r Gymdeithas Ombwdsmon ac yn Gyfarwyddwr o’r IOI World Board European Region. Cafodd Nick hefyd ei benodi fel aelod o is-grŵp Llamau, End Youth Homelessness Cymru.

Datganiad o Fuddiannau Nick Bennett

Chris Vinestock

Cafodd Chris ei benodi fel Prif Swyddog Rheoli yn 2014. Mae Chris yn gyfrifydd cymwysedig â gradd yn economeg a chyllid, a MBA o Brifysgol Caerdydd. Cyn ymuno a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, gweithiodd i Gyngor Caerdydd ac Abertawe mewn nifer o uwch rolau, yn ymdrin â chyfrifeg, archwilio, peirianneg, priffyrdd a thrawsgludiaeth.

Yn flaenorol i’w benodiad, roedd yn Bennaeth Gwasanaeth ar gyfer Priffyrdd a Thrawsgludiaeth yn Abertawe. Mae Chris yn Gadeirydd o’r Grŵp Adnoddau Dynol y Gymdeithas Ombwdsmon ac wedi gweithio’n agos â’r Gymdeithas i ddatblygu safonau gwasanaethau ar gyfer cynlluniau Ombwdsmon ar draws yr UD.

Datganiad o Fuddiannau Chris Vinestock

Katrin Shaw

Yn 1996, cafodd Katrin ei derbyn fel Cyfreithwraig a gweithiodd fel cyfreithwraig llywodraeth leol cyn iddi ymuno â swyddfa’r Ombwdsmon fel Ymchwiliwr yn 2001. Ers hynny, mae Katrin wedi cynnal swyddi rheoli yn y swyddfa yn gorchwylio swyddogaeth gwaith achos y swyddfa.

Cymerodd Katrin y rôl o Gyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu yn Ebrill 2017. Mae Katrin yn Gadeirydd o Grŵp Buddiau Cyfreithiol Cymdeithas yr Ombwdsmon ac yn aelod o Gyngor Cyfiawnder Gweinyddol.

Datganiad o Fuddiannau Katrin Shaw

 

Panel Ymgynghorol

Mae’r Panel Ymgynghorol yn fforwm anstatudol a’i brif rôl yw darparu cefnogaeth a chyngor i’r Ombwdsmon er mwyn iddo allu arwain a llywodraethu swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dda. Hefyd, mae’r Panel Ymgynghorol yn cynnig persbectif allanol i helpu gyda’r gwaith o ddatblygu polisïau ac arferion.

  • gweledigaeth, gwerthoedd a dibenion
  • cyfeiriad strategol a chynllunio
  •  atebolrwydd i ddinasyddion am y cyllid cyhoeddus a gaiff
  • trefniadau rheoli risg a rheolaeth fewnol

Cynghori’r Ombwdsmon yn unig yw gwaith y Panel Ymgynghorol, ac nid yw’n gwneud penderfyniadau drwy ei hawl ei hun. Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2018-19 y Panel Ymgynghorol yma. Gellir dod o hyd i gylch gorchwyl llawn y Panel Ymgynghorol yma.

Aelodau Panel Ymgynghorol
Anne Jones (Chair)
Trevor Coxon
Tom Frawley
Jim Martin
Ian Williams

 

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Ombwdsmon drwy adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynnol yw’r sicrwydd ynghylch llywodraethu, rheoli risg, amgylchedd rheoli a didwylledd datganiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol.

Gellir ddod o hyd i Adolygiad Blynyddol 2018/19 y Pwyllgor Archwilio a Sichrau Risg yma.

Gellir dod o hyd i gylch gorchwyl llawn y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yma.

Aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Jonathan Morgan (Chair)
Trevor Coxon
Tom Frawley
Anne Jones
Jim Martin
Ian Williams

 

 

 

 

Aelodau Panel Ymgynghorol / Aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Trevor Coxon

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn ddiweddar, ymddeol Trevor o’i safle fel Pennaeth Gwasanaeth Cwsmer & Chorfforaethol a Swyddog Monitro gyda Chyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam, ar ôl bod yn y swydd ers Gorffennaf 2013. Mae’n gyfreithiwr cwbl gymwys, a rheolodd yr adran gwasanaethau cwsmer sy’n gyfrifol am gynnal gweithdrefn gwyno gorfforaethol y Cyngor a gweinyddiaeth y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau.

Mae wedi gwasanaethu drwy gydol ei yrfa mewn llywodraeth leol unai fel cyfreithiwr cyflogedig neu yn ddiweddar, mewn rolau uwch reolwyr. Cyn symud i Wrecsam yn 2003, roedd yn Ddirprwy a Phrif Weithredwr Cynorthwyol yng Nghyngor Dosbarth Staffordshire Moorlands yn Leek, Staffordshire.

Datganiad o Fuddiannau Trevor Coxon

 

Tom Frawley

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Cafodd Tom ei eni yn 1949, a symudodd i Belffast fel bachgen deuddeg o’i Limrig brodorol. Astudiodd yn Ysgol Ramadeg St Mary ym Mhelffast a graddiodd o Goleg y drindod, Dulyn yn 1971. Ym Medi 2000, daeth Tom yn Ombwdsmon y Cynulliad ac yn Gomisiynydd Cwynion Gogledd Iwerddon. Yn 2001, fel Ombwdsmon, gofynnodd y Pwyllgor Safonau a Breintiau’r Cynulliad iddo weddu fel Comisiynydd Safonau dros dro ar gyfer y Cynulliad. Ymddeol Tom o’r swyddfa yn 2016. Yn 2008, dyfarnwyd â CBE yn rhestr Braint y Flwyddyn newydd. Yn 2017, cafodd Tom ei benodi i gynrychioli Gogledd Iwerddon ar Fwrdd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Datganiad o Fuddiannau Tom Frawley

 

Anne Jones

Cadeirydd y Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn wreiddiol o Abertawe, yn 2003, cafodd ei phenodi fel Comisiynydd Cynorthwyol yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) (y rheolydd ar gyfer amddiffyn data a rhyddid gwybodaeth), a sefydlodd ei swyddfa Cymru o ddim. Yn flaenorol i hynny, roedd hi’n gyfrifol o brif lyfrgell Prifysgol Caerdydd, a chyn hynny â Llyfrgelloedd Sir Fynwy, yn gyfrifol o’u systemau TG. Ymddeol Anne o’r ICO yn 2016.

Nes diweddar, roedd hefyd yn Is-gadeirydd i Bwyllgor Safonau CBS Rhondda Cynon Taf, yn aelod annibynnol o Bwyllgor Safonau Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol â Thŷ Hafan.

Datganiad o Fuddiannau Anne Jones

 

Jim Martin

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Yn wreiddiol yn athro, roedd Jim yn Scottish Public Services Ombudsman o 2009-2017 ac yn Gomisiynydd Cwynion Heddlu Cyntaf yr Alban o 2007-209. Mae wedi cynnal swyddi Uwch-weithredwr ac anweithredol yn y sector gyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag ym mudiad yr undebau llafur a thrydydd sector. Ar hyn o bryd, mae Jim yn aelod o Banel Adolygu Rheoli Gwasanaethau Cyfreithiol yr Alban.

Datganiad o Fuddiannau Jim Martin

 

Jonathan Morgan

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Gwasanaethodd Jonathan fel Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 12 mlynedd ac roedd yn Gadeirydd blaenorol o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol.

Ers gadael y Cynulliad yn 2011, sefydlodd Jonathan Insight Wales Consulting Cyf, i weithio â sefydliadau ar draws y trydydd sector, a’r sectorau preifat a chyhoeddus ar draws y DU, i’w cynorthwyo â chyfrannu i ddatblygiadau polisi a ddeddfwriaethol yng Nghymru. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr o Practice Solutions sy’n gweithio ag awdurdodau lleol yng Nghymru i gefnogi trawsffurfiant yng nghyflenwad gwasanaethau cymdeithasol.

Datganiad o Fuddiannau Jonathan Morgan

 

Ian Williams

Aelod o’r Panel Cynghori / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Roedd Ian yn Brif Weithredwr Grŵp Hendre nes iddo ymddeol yng Ngorffennaf 2017. Mae’n syrfëwr siartredig ac yn gymrawd o’r Sefydliad Tai. Gweithiodd Ian am fron i 40 mlynedd yn y mudiad Cymdeithas Tai yn Nhe Cymru a datblygodd Hendre i fod yn un o’r gymdeithas traddodiadol tai mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu Gofal Tai a chefnogaeth i o gwmpas 20,000 o bobl, a chyflogi dros 1,250 staff.

Gwasanaethodd Ian drwy nifer o rolau anweithredol, gan gynnwys Cadeirydd Tai Cymunedol Cymru a Chadeirydd o Bartneriaeth Tai Cymru.

Datganiad o Fuddiannau Ian Williams

Yn ôl