Dewis eich iaith
Cau

Llywodraethu

Mae gennym Banel Cynghori, Pwyllgor Archwilio ac Asesu Risg a Thim Rheoli i gynghori a chynorthwyo’r Ombwdsmon mewn materion llywodraethu.  Isod ceir rhai dogfennau mewnol allweddol wedi’u hystyried gan un neu fwy o’r grwpiau hyn.

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2020/21

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2019/20

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2018/19

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2016/17

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2014/15

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2020/21

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2019/20

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2018/19

Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg  2016/17

 

Polisiau a Gweithdrefnau Mewnol

Isod y mae’r polisiau a gweithdrefnau sydd yn weithedrol yn fewnol yn ein swyddfa.

Polisi Presenoldeb ac Absenoldeb

Polisi Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisïau Ariannol

Polisi Chwythu’r Chwiban

Polisi Defnyddio Twitter

Polisi Disgyblu

Polisi Diogelwch Gwybodaeth

Polisi Diogelu Data

Polisi Geirda Cyflogaeth

Polisi Cydraddoldeb

Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Polisi a Gweithdrefn Gwyno

Gweithdrefn Dalu Aelodau Annibynnol

Polisi Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu

Polisi Gwrth-Dwyll

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid (Hawdd ei Ddarllen)

Polisi Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu

Polisi Newid Sefydliadol

Polisi Rheoli Perfformiad

Polisi Rheoli Cofnodion

Polisi Rheoli Risg

Polisi a Gweithdrefn Rheoli Digwyddiad Diogelwch Gwybodaeth

Amserlen Cadw Cofnodion

Proses Adolygu Perfformiad a Datblygu

Polisi Cyfnod Prawf

Polisi Caffael

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Polisi Menopos

Polisi Safonau Ymddygiad Staff

Polisi Hyfforddi a Datblygu

Polisi Teithio a Chynhaliaeth

Polisi Gweithio Hyblyg

Polisi Tywydd Garw a Tharfu ar Deithio

Strategaeth Llesiant