Dewis eich iaith
Cau

Polisiau a Gweithdrefnau Mewnol

Isod y mae’r polisiau a gweithdrefnau sydd yn weithedrol yn fewnol yn ein swyddfa.

Polisiau Adnoddau Dynol

Polisi a Gweithdrefn Gwyno

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Polisi Cefnogi a Datblygu Perfformiad

Polisi Chwythu’r Chwiban

Polisi Cyfnod Prawf

Polisi Disgyblu

Polisi Geirda Cyflogaeth

Polisi Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu

Polisi Hyfforddi a Datblygu

Strategaeth Hyfforddiant

Polisi Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu

Polisi Menopos

Polisi Oriau Hyblyg ac Absenoldeb

Polisi Presenoldeb a Llesiant

Polisi Rheoli Perfformiad

Polisi Safonau Ymddygiad Staff

Polisi Teithio a Chynhaliaeth

Strategaeth Llesiant

 

Polisiau Llywodraethu Gwybodaeth

Polisi Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data

Polisi Diogelwch Gwybodaeth

Polisi Diogelu Data

Polisi Cwcis

Polisi a Gweithdrefn Rheoli Digwyddiad Diogelwch Gwybodaeth

Amserlen Cadw Cofnodion

Polisi Rheoli Cofnodion

 

Polisiau ariannol

Polisïau Ariannol

Polisi Caffael

Polisi Gwrth-Dwyll

 

Polisiau eraill

Polisi Cydraddoldeb

Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Polisi Tywydd Garw a Tharfu ar Deithio

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Defnyddio Twitter

 

Gweithdrefn Dalu Aelodau Annibynnol

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid

Polisi Rheoli Cyswllt Cwsmeriaid (Hawdd ei Ddarllen)

Polisi Newid Sefydliadol

Polisi Rheoli Risg

 

Llywodraethu

Mae gennym Banel Cynghori, Pwyllgor Archwilio ac Asesu Risg a Thim Rheoli i gynghori a chynorthwyo’r Ombwdsmon mewn materion llywodraethu.  Isod ceir rhai dogfennau mewnol allweddol wedi’u hystyried gan un neu fwy o’r grwpiau hyn.

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2020/21

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2019/20

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2018/19

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2016/17

Adolygiad Blynyddol y Panel Ymgynghorol 2014/15

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2020/21

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2019/20

Adolygiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 2018/19

Adroddiad Blynyddol Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg  2016/17