Dewis eich iaith
Cau

Rydym yn hapus i dderbyn ac ymateb i ohebiaeth yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. Mae ein holl ddogfennau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gallwn ystyried cwynion:

  • am gyrff sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus,
  • am ddarparwyr gofal annibynnol, a
  • bod aelod o awdurdod lleol wedi torri’r cod ymddygiad.

Sut i gwyno

Gwelwch y dolenni i’n llyfrynnau isod a darllenwch y llyfryn sy’n berthnasol i’r fath o gŵyn yr ydych yn dymuno ei gyflwyno. Bydd yr wybodaeth a geir ynddynt yn eich helpu i ddeall y materion y gallwn a ni allwn edrych arnynt ac bydd yn esbonio ichi beth fydd yn digwydd i’ch cwyn. Gallwch hefyd ein ffonio i gael gwybodaeth am wneud cwyn. Os, ar ôl ystyried y wybodaeth, yr ydych yn penderfynu eich bod yn dymuno cwyno, gallwch wneud hyn drwy:

  • gwblhau y ffurflen gwyno ar-lein
  • anfon eich ffurflen gwyno atom ni drwy’r post gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod neu ebostio’r ffurflen atom yn holwch@ombwdsmon.cymru
  • cysylltu â ni drwy ffonio’r swyddfa i wneud eich cwyn dros y ffôn

Os yr ydych yn dymuno cwyno am gorff cyhoeddus, bydd ein ffurflen cwyno ar-lein yn rhoi cymorth ichi adnabod y corff yr ydych yn dymuno cwyno yn ei erbyn (os yw eich cwyn yn ymwneud â darparwr gofal annibynnol, gofynnir i chi roi ei fanylion). Os yr ydych yn penderfynu cwblhau’r ffurflen brintiedig, fe’ch cymhellir i weld bod y sefydliad yr ydych eisiau cwyno amdano o’r math y gallwn edrych i mewn iddo (mae’r rhestr ar gael yma).

Gwybodaeth Defnyddiol

Er mwyn eich helpu i ddeall sut y byddwn yn ymdrin â’ch cwyn, gallwch gyrchu ein siartiau llif yma ac yma.

Canllawiau ar sut i gwyno i ni

Eisiau cwyno am gorff cyhoeddus?

Eisiau cwyno am y gofal rydych yn talu amdano?

Sut i gwyno am aelod o awdurdod lleol

Taflen sut i gwyno ar gyfer plant

Y Broses Ymdrin â Chwynion – Crynodeb

Proses Gwyno’r Cod Ymddygiad – Crynodeb

Y broses cwyno ar lafar (siart llif)

Cyfathrebu am eich cwyn – Taflen Wybodaeth

Ewch i’n tudalen Hygyrchedd yma.

Barod i gwyno?

Llwythwch y ffurflen briodol: (Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ddarparwr gwasanaeth ar gyfer cwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus ac annibynnol.)

Ffurflen gwyno am ddarparwr gwasanaeth

Ffurflen cwyno am ddarparwr gwasanaeth (Hawdd ei Ddarllen)

Postiwch y ffurflen wedi’i llenwi i:

1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
0300 790 0203  

 

Helpwch ni i’ch helpu chi

Ar adegau anodd neu drafferthus, gall rhai pobl ymddwyn yn groes i’w cymeriad. Efallai y bu amgylchiadau trist neu ofidus yn arwain at y gŵyn. Ni ystyriwn ymddygiad fel un annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu’n benderfynol.

Credwn y dylai pob achwynydd fod â’r hawl i gael eu clywed, eu deall a’u parchu. Fodd bynnag, mae’r un hawliau yn berthnasol i’n staff. Felly, disgwyliwn i chi fod yn gwrtais a foesgar wrth ymwneud â ni. Ni fyddem yn cydymddwyn ag ymddygiad ymosodol neu amharchus, nac orchmynion neu ddyfalbarhad afresymol.