Dewis eich iaith
Cau

Gall yr Ombwdsmon ystyried cwynion:

  • am gyrff sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus,
  • am ddarparwyr gofal annibynnol, a
  • bod aelod o awdurdod lleol wedi torri’r cod ymddygiad.

Isod ceir tri lyfryn. Darllenwch y llyfryn sy’n berthnasol i’r fath o gŵyn yr ydych yn dymuno ei gyflwyno. Bydd yr wybodaeth a geir ynddynt yn eich helpu i ddeall y materion y mae’r Ombwdsmon yn gallu a ddim yn gallu edrych arnynt ac yn esbonio ichi beth fydd yn digwydd i’ch cwyn. Os ar ôl darllen yr wybodaeth hyn, yr ydych yn penderfynu eich bod yn dymuno cwyno, dylech wneud hyn drwy gwblhau y ffurflen arlein.

Er hynny, os yw’n well gennych, gallwch hefyd brintio’r ffurflen briodol (i’w gael wrth waelod y dudlen hon), ei chwblhau a’i dychwelyd at swyddfa’r Ombwdsmon i’r cyfeiriad a ddangosir isod. Os yr ydych yn dymruno cwyno am gorff cyhoeddus fe fudd ein ffurflen arlein yn rhoi cymorth ichi adnabod y corff yr ydych yn dymuno cwyno yn ei erbyn (os yw eich cwyn am ddarparwr gofal annibynnol, gofynnir i chi roi ei fanylion). Os yr ydych yn penderfynu cwblhau’r ffurflen brintiedig, fe’ch cymhellir i weld bod y sefydliad yr ydych eisiau cwyno amdano o’r math y mae’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn iddo (mae’r rhestr ar gael yma).

Ar adegau anodd neu drafferthus, gall rhai pobl ymddwyn yn groes i’w cymeriad. Efallai y bu amgylchiadau trist neu ofidus yn arwain at y gŵyn. Ni ystyriwn ymddygiad fel un annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu’n benderfynol.

Credwn y dylai pob achwynydd fod â’r hawl i gael eu clywed, eu deall a’u parchu. Fodd bynnag, mae’r un hawliau yn berthnasol i’n staff. Felly, disgwyliwn i chi fod yn gwrtais a foesgar wrth ymwneud â ni. Ni fyddem yn cydymddwyn ag ymddygiad ymosodol neu amharchus, nac orchmynion neu ddyfalbarhad afresymol.

Er mwyn eich helpu i ddeall sut y byddwn yn ymdrin â’ch cwyn, gallwch gyrchu ein siartiau llif yma ac yma.

Canllawiau ar sut i wneud cwynion i’r Ombwdsmon

Eisiau cwyno am gorff cyhoeddus?

Eisiau cwyno am y gofal rydych yn talu amdano?

Sut i gwyno am aelod o awdurdod lleol

Sut i gwyno ar gyfer plant

Post

Llwythwch y ffurflen briodol. (Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ddarparwr gwasanaeth ar gyfer cwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus ac annibynnol.)

Fflurflen gwyno am Ddarparwr Gwasanaeth

Fflurflen gwyno am Ddarparwr Gwasanaeth (Hawdd ei Ddarllen)

 

Postiwch y ffurflen wedi’i llenwi i:

1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
0300 790 0203  

 

Yn ôl