Dewis eich iaith
Cau

Ein gweledigaeth

Diwylliant gwasanaeth cyhoeddus sy’n rhoi gwerth ar gwynion ac yn dysgu yn eu sgil i wella darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus.

Ein Cenhadaeth

Trwy ymchwilio i gwynion, rydym yn anelu at osod pethau’n iawn ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a chyfrannu at wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a safonau ym mywyd cyhoeddus.

Ein gwerthoedd

  • Cydraddoldeb a Thegwch
  • Annibyniaeth ac Amhleidioldeb
  • Gwella ac Effeithiolrwydd
  • Tryloywder ac Atebolrwydd

Ein dibenion

  • I ymchwilio i gwynion am gyrff cyhoeddus.
  • I unioni pethau. Lle gallwn, byddwn yn ceisio adfer pobl i’r sefyllfa y byddent wedi bod ynddi pe na baent wedi dioddef anghyfiawnder, ac yn gweithio i sicrhau’r canlyniad gorau posibl pan fo anghyfiawnder wedi bod.
  • I adnabod a rhannu arferion da er mwyn i gyrff cyhoeddus ddysgu’r gwersi a ddaeth i’r amlwg yn sgil ein hymchwiliadau ac i unioni unrhyw wendidau a ganfuwyd mewn systemau er mwyn parhau i wella safonau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
  • I helpu pobl i anfon eu cwyn at y darparwr gwasanaethau cyhoeddus cywir neu at y gwasanaeth trin cwynion priodol.
  • I ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o awdurdodau lleol sydd wedi torri’r cod ymddygiad.
  • I feithrin hyder mewn llywodraeth leol yng Nghymru drwy hyrwyddo safonau uchel mewn bywyd cyhoeddus.

Nodau strategol

Nod Strategol 1: Darparu gwasanaeth cwynion sydd o’r safon uchaf, sy’n gymesur ac yn effeithiol.

Nod Strategol 2: Defnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd yn sgil y cwynion y byddwn yn eu hystyried er mwyn gwella’r ffordd y bydd darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn ymdrin â chwynion a dylanwadu ar wella’r ffordd y darperir gwasanaethau cyhoeddus, gan lywio polisi cyhoeddus.

Nod Strategol 3:I barhau i esblygu a thyfu fel swyddfa, gan yn benodol cynllunio ar gyfer rhoi ar waith estyniad pwerau’r Ombwdsmon petai Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n creu Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) newydd.

Nod Strategol 4:Bod yn atebol am y gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu ac am yr arian cyhoeddus y byddwn yn ei wario.

Yn ôl