Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl

Cyflwyniad

Mae’r Daflen Ffeithiau hon yn sôn am gwynion am feddygon teulu. Dylid ei darllen ochr yn ochr â’n tudalen we ‘Sut i Gwyno’, sydd ar gael o dan y tab ‘Gwneud Cwyn’.

Ceir taflen ffeithiau ar wahân sy’n sôn am ddarparwyr gofal sylfaenol annibynnol eraill fel fferyllwyr, optegwyr neu ddeintyddion cymunedol. Dylech nodi mai dim ond cwynion am ofal a ddarperir o dan y GIG y gallwn eu hystyried; ni allwn edrych ar driniaeth a ddarparwyd yn breifat.

Bydd staff y practis, fel nyrsys neu dderbynyddion, yn cael eu cyflogi gan feddygon teulu, a nhw fydd yn gyfrifol am yr hyn a wnânt. Dylid cyfeirio unrhyw gŵyn am staff y practis at bractis y meddyg teulu yn y lle cyntaf.

 

Yr hyn gallwn ei wneud

Gallwn:

  • ystyried cwynion am safon y gofal clinigol a gawsoch chi, eich plentyn neu rywun rydych chi’n ei gynrychioli;
  • ystyried cwynion am fethiannau gweinyddol neu wasanaeth gwael arall rydych chi wedi’i gael gan Bractis eich meddyg teulu;
  • ystyried cwynion bod eich enw wedi cael ei dynnu’n amhriodol oddi ar restr Practis meddyg teulu;
  • ystyried cwynion am wasanaethau y tu allan i oriau (mae’r rhain fel arfer yn cael eu darparu gan gwmnïau preifat ar ran y Bwrdd Iechyd perthnasol).

 

Yr hyn nad ydym yn gallu ei wneud

Ni allwn:

  • atal eich meddyg teulu rhag ymarfer – ond os yw’r ymchwiliad yn awgrymu bod pryderon difrifol am gymhwysedd proffesiynol, gallwn roi gwybod i’r corff rheoleiddio perthnasol;
  • ymyrryd yn y driniaeth rydych chi’n ei chael ar hyn o bryd, cael barn rhywun arall i chi, neu drefnu i chi gael triniaeth wahanol os yw’r driniaeth rydych chi’n ei chael ar hyn o bryd yn rhesymol;
  • rhoi eich enw yn ôl ar restr y Practis os yw wedi cael ei ddileu.

 

Materion i gadw mewn cof

Wrth ystyried cwynion am ofal clinigol, byddwn yn asesu a oedd safon y gofal yn briodol (gwybodaeth ar gael ar y dudalen ‘Safonau Clinigol’, o dan y tab ‘Er darparwyr gwasanaeth’) gan ystyried yr amgylchiadau ar y pryd, yn hytrach nag ystyried a oedd yn cyrraedd “safon aur”.

Caiff meddygon teulu dynnu enwau cleifion oddi ar eu rhestr mewn nifer o amgylchiadau, er enghraifft, pan fydd claf yn symud o ardal y Practis, neu os oes dirywiad wedi bod yn y berthynas broffesiynol rhwng y meddyg a’r claf. Dylech gael rhybudd ysgrifenedig fel arfer cyn cael eich tynnu oddi ar y rhestr, a dylech hefyd gael rhesymau ynglŷn â pham mae hynny’n digwydd. Ni ddylai eich enw gael ei dynnu oddi ar restr Practis fel arfer dim ond am eich bod wedi gwneud cwyn.

Fel arfer, dylai cwynion am wasanaethau y tu allan i oriau’r GIG gael eu cyfeirio at y Bwrdd Iechyd perthnasol yn y lle cyntaf (mae’r manylion cyswllt i’w gweld isod).

 

Gwybodaeth bellach

Gall eich Cyngor Iechyd Cymuned eich helpu a’ch cynorthwyo i wneud y gŵyn, a hynny am ddim. Mae manylion cyswllt eich Cyngor Iechyd Cymuned lleol ar gael ar wefan Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0845 6447814.

Mae’n bosibl y gall eich Bwrdd Iechyd lleol eich helpu hefyd. Mae manylion cyswllt Bwrdd Iechyd eich ardal ar gael yn http://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur

Mae enghreifftiau o achosion yr ydym wedi edrych arnynt ar gael ar ein gwefan, o dan y tab ‘Cyhoeddiadau’ ar y dudalen ‘Ein Canfyddiadau’.

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddwn yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni, drwy ffonio 0300 790 0203 neu ebostio holwch@ombwdsmon.cymru

 

Hawdd ei Ddarllen
Meddygon Teulu