Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl
Cyflwyniad

Mae’r Daflen Ffeithiau hon yn sôn am gwynion am feddygon teulu. Dylid ei darllen gyda’r llyfryn gwybodaeth gyffredinol sydd ar gael yma.

Ceir taflen ffeithiau ar wahân sy’n sôn am ddarparwyr gofal sylfaenol annibynnol eraill fel fferyllwyr, optegwyr neu ddeintyddion cymunedol. Dylech nodi mai dim ond cwynion am ofal a ddarperir o dan y GIG y gall yr Ombwdsmon eu hystyried; ni all edrych ar driniaeth a ddarparwyd yn breifat.

Bydd staff y practis, fel nyrsys neu dderbynyddion, yn cael eu cyflogi gan feddygon teulu, a nhw fydd yn gyfrifol am yr hyn a wnânt. Dylid cyfeirio unrhyw gŵyn am staff y practis at bractis y meddyg teulu yn y lle cyntaf.

 

Yr hyn gall yr Ombwdsmon ei wneud

Gall yr Ombwdmson:

  • ystyried cwynion am safon y gofal clinigol a gawsoch chi, eich plentyn neu rywun rydych chi’n ei gynrychioli;
  • ystyried cwynion am fethiannau gweinyddol neu wasanaeth gwael arall rydych chi wedi’i gael gan Bractis eich meddyg teulu;
  • ystyried cwynion bod eich enw wedi cael ei dynnu’n amhriodol oddi ar restr Practis meddyg teulu;
  • ystyried cwynion am wasanaethau y tu allan i oriau (mae’r rhain fel arfer yn cael eu darparu gan gwmnïau preifat ar ran y Bwrdd Iechyd perthnasol).

 

Yr hyn nad yw'r Ombwdsmon yn gallu ei wneud

Ni all yr Ombwdmson:

  • atal eich meddyg teulu rhag ymarfer – ond os yw’r ymchwiliad yn awgrymu bod pryderon difrifol am gymhwysedd proffesiynol, gall yr Ombwdsmon roi gwybod i’r corff rheoleiddio perthnasol;
  • ymyrryd yn y driniaeth rydych chi’n ei chael ar hyn o bryd, cael barn rhywun arall i chi, neu drefnu i chi gael triniaeth wahanol os yw’r driniaeth rydych chi’n ei chael ar hyn o bryd yn rhesymol;
  • rhoi eich enw yn ôl ar restr y Practis os yw wedi cael ei ddileu.

 

Materion i gadw mewn cof

Wrth ystyried cwynion am ofal clinigol, bydd yr Ombwdsmon yn asesu a oedd safon y gofal yn briodol gan ystyried yr amgylchiadau ar y pryd, yn hytrach nag ystyried a oedd yn cyrraedd “safon aur”.

Caiff meddygon teulu dynnu enwau cleifion oddi ar eu rhestr mewn nifer o amgylchiadau, er enghraifft, pan fydd claf yn symud o ardal y Practis, neu os oes dirywiad wedi bod yn y berthynas broffesiynol rhwng y meddyg a’r claf. Dylech gael rhybudd ysgrifenedig fel arfer cyn cael eich tynnu oddi ar y rhestr, a dylech hefyd gael rhesymau ynglŷn â pham mae hynny’n digwydd. Ni ddylai eich enw gael ei dynnu oddi ar restr Practis fel arfer dim ond am eich bod wedi gwneud cwyn.

Fel arfer, dylai cwynion am wasanaethau y tu allan i oriau’r GIG gael eu cyfeirio at y Bwrdd Iechyd perthnasol yn y lle cyntaf (mae’r manylion cyswllt i’w gweld isod).

 

Gwybodaeth bellach

Gall eich Cyngor Iechyd Cymuned eich helpu a’ch cynorthwyo i wneud y gŵyn, a hynny am ddim. Mae manylion cyswllt eich Cyngor Iechyd Cymuned lleol ar gael ar wefan Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0845 6447814.

Mae’n bosibl y gall eich Bwrdd Iechyd lleol eich helpu hefyd. Mae manylion cyswllt Bwrdd Iechyd eich ardal ar gael yn http://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur

Gallwch weld enghreifftiau o achosion y mae’r Ombwdsmon wedi eu hystyried ar ein gwefan www.ombwdsmon.cymru.

Edrychwch ar ‘Goflyfr yr Ombwdsmon’, sydd yn yr adran cyhoeddiadau.

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddai’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni.

Hawdd ei Ddarllen
Meddygon Teulu