Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl
Cyflwyniad

Mae’r Daflen Ffeithiau hon yn sôn am gwynion ynghylch ceisiadau cynllunio. Dylid ei darllen gyda’r llyfryn sy’n rhoi gwybodaeth gyffredinol, ar gael yma.

Y Cyngor yw’r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer ei ardal (mewn rhai ardaloedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol sy’n gwneud hyn). Mae awdurdodau cynllunio’n gyfrifol am wneud penderfyniadau a gweithredu ar amrywiol faterion cynllunio. Rhaid iddynt weithio o fewn y gyfraith, canllawiau’r llywodraeth ac o fewn polisi’r awdurdod ei hun. Efallai y bydd yr Ombwdsmon yn gallu eich helpu gyda’ch cwyn yn erbyn awdurdod cynllunio.

 

Yr hyn gall yr Ombwdsmon ei wneud

Bydd yn gallu edrych i weld a oedd unrhyw beth o’i le gyda’r ffordd yr aeth y Cyngor ati i benderfynu cais ar gyfer datblygiad cyfagos. Gall hyn gynnwys:

 • methu rhoi gwybod ichi am gais a allai effeithio arnoch, fel nad oeddech yn gallu gwrthwynebu;
 • hysbysu cyrff eraill y dylai fod wedi rhoi gwybod iddynt;
 • rhoi gwybod ichi am y cynlluniau diwygiedig;
 • rhoi’r rhesymau dros ei benderfyniad i gymeradwyo cais;
 • ystyried eich gwrthwynebiadau (nid yw hyn yr un fath â chytuno gyda’ch gwrthwynebiadau);
 • rhoi sylw i ystyriaethau cynllunio perthnasol.
 • cyngor cynllunio anghywir / camarweiniol / anghyflawn a roddwyd cyn i chi wneud cais, a gallwch ddangos bod hyn wedi achosi problemau sylweddol ichi.
 • nid oedd gan y Cyngor system yn ei lle i sicrhau bod y cyngor a roddodd wedi’i gofnodi’n briodol.
 • methodd y Cyngor ag egluro’n iawn bod ei gyngor yn anffurfiol ac nad oedd yn ymrwymo’r Cyngor i wneud penderfyniad neilltuol yn y dyfodol;
 • methodd y Cyngor â dilyn y gweithdrefnau priodol na thalu sylw i’r ystyriaethau cynllunio perthnasol.

 

Yr hyn nad yw'r Ombwdmson yn gallu ei wneud

Ni fydd yn gallu edrych ar:

 • penderfyniad cynllunio a wnaed yn briodol ac nid oes unrhyw dystiolaeth o fai gweinyddol.
 • cwynion lle mae neu lle oedd hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd hyn ond yn berthnasol lle oedd oedi cyn penderfynu cais neu lle gwrthodwyd cais.
 • cwyn ynghylch cais hyd nes y gwneir penderfyniad a gall ystyried yr effaith arnoch.

Mae’n annhebygol o edrych ar eich cwyn os yw’n ymwneud â materion preifat rhyngoch chi a’ch cymydog – e.e. anghydfod ynghylch terfynau.

 

Materion i gadw mewn cof

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd yr Ombwdsmon yn gallu mynd yn groes i’r penderfyniad na dymchwel y datblygiad hyd yn oed os yw’n cael effaith arnoch, ond mi fydd yn ystyried ffyrdd eraill o leihau unrhyw effaith arnoch.

 

Gwybodaeth bellach

Gall Cymorth Cynllunio Cymru roi gwybodaeth ddefnyddiol am faterion cynllunio. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 029 2062 5000 neu drwy fynd i’r we yn www.planningaidwales.org.uk

Mae gwybodaeth am gynllunio hefyd ar gael yn https://www.planningportal.co.uk/wales_en/

Mae’n bosibl y bydd gwefan y Cyngor ei hun hefyd yn cynnwys gwybodaeth am rai materion cynllunio.

Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol a di-duedd; ni all orchymyn cyrff cyhoeddus i wneud yr hyn y mae’n ei argymell – ond mewn gwirionedd maent yn gwneud hynny bron bob tro. Mae enghreifftiau o achosion yr edrychodd yr Ombwdsmon arnynt ar ein gwefan. Ewch i www.ombudsman.cymru.

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddai’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni.

Hawdd ei Ddarllen
Cais Cynllunio