Dewis eich iaith
Cau

Taflenni Ffeithiau

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi creu’r Taflenni Ffeithiau isod sy’n ymwneud â phynciau penodol y ceir cwynion amdanynt. Bwriad y Taflenni Ffeithiau yw helpu’r cyhoedd i ddeall beth rydym ni’n gallu ymchwilio iddo a beth nad ydym ni’n gallu ymchwilio iddo.

Atebolrwydd yr Ombwdsmon
Lawrlwytho
Cwynion yn erbyn Cynghorau Cymuned a Thref - Gwybodaeth gyffredinol
Lawrlwytho
Cwynion yn erbyn Cyrff Cyhoeddus - Ein dull
Lawrlwytho
Cwynion yn erbyn Cyrff Cyhoeddus - Ein dull (Hawdd ei ddeall)
Lawrlwytho
Deddf Hawliau Dynol
Lawrlwytho
Iawndal
Gweld
Rhwymedïau
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad – Asesu Budd y Cyhoedd
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Gwybodaeth Gyffredinol
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Gwybodaeth i Aelodau
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Gwybodaeth i Dystion
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Aelodau sy'n cael eu Cyfweld
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Beth rydym ni’n ei wneud ar ôl cael eich cwyn
Lawrlwytho
Cod Ymddygiad - Beth rydym ni’n ei wneud ar ôl cael eich cwyn (Hawdd ei ddeall)
Lawrlwytho
Addysg - Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau
Lawrlwytho
Addysg - Cwynion yn erbyn Ysgolion - Gwybodaeth gyffredinol
Lawrlwytho
Addysg - Apeliadau gwahardd Plant o'r Ysgol
Lawrlwytho
Addysg - Anghenion Addysgol Arbennig
Lawrlwytho
Addysg - Cyllid Myfyrwyr
Lawrlwytho
Iechyd - Gofal Iechyd Preifat a Gofal Iechyd a Gomisiynir
Lawrlwytho
Iechyd - Gofal Parhaus
Lawrlwytho
Iechyd - Deintyddion, Optegwyr a Fferyllwyr
Lawrlwytho
Iechyd - Meddygon Teulu
Lawrlwytho
Iechyd - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Lawrlwytho
Iechyd - Cwynion yn erbyn GIG - Gwybodaeth gyffredinol
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Treth Cyngor
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Digartrefedd
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Dyraniad Tai
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Thai
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Trwsio Tai
Lawrlwytho
Tai a'ch cartref - Niwsans Sŵn
Lawrlwytho
Parcio - Cynllun y bathodyn glas
Lawrlwytho
Parcio - Gorfodaeth Parcio Ceir
Lawrlwytho
Cynllunio - Rheoli Adeiladu
Lawrlwytho
Cynllunio - Cais Cynllunio
Lawrlwytho
Cynllunio - Gorfodaeth Gynllunio
Lawrlwytho
Cynllunio - Yr Arolygiaeth Gynllunio
Lawrlwytho
Gwasanaethau Cymdeithasol - CAFCASS
Lawrlwytho
Gwasanaethau Cymdeithasol - Arolygiaeth Gofal Cymru
Lawrlwytho
Gwasanaethau Cymdeithasol - Amddiffyn Plant
Lawrlwytho
Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwybodaeth gyffredinol
Lawrlwytho
Gwasanaethau Cymdeithasol - Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed
Lawrlwytho
Amrywiol eraill -Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Lawrlwytho
Amrywiol eraill - Beilïaid
Lawrlwytho
Amrywiol eraill - Cyngor ac Eirioli
Gweld
Amrywiol eraill - Problemau personél a chyflogaeth
Lawrlwytho
Amrywiol eraill - Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Lawrlwytho
Amrywiol eraill - Cadw cofnodion
Lawrlwytho
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth- Cwynion yn erbyn Meddygon Teulu - Ein dull
Lawrlwytho
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Cwynion yn erbyn Fferyllfeydd, Optegwyr neu Ddeintyddion y GIG - Ein dull
Lawrlwytho
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Argymhellion a chydymffurfiaeth
Lawrlwytho
Taflen Ffeithiau Darparwr Gwasanaeth - Cyfweliadau - Cael eich cyfweld gan yr Ombwdsmon (Cwynion am Fethiant Gwasanaeth)
Lawrlwytho