Ym mis Ebrill eleni, cyhoeddom ein Cynllun Strategol 2023-2026: Pennod newydd. I ddarllen y Cynllun, ewch yma.

Mae’r Cynllun Strategol yn ddogfen lefel uchel. Fodd bynnag, dywedom ar y pryd y byddem yn creu Cynllun Busnes blynyddol ar gyfer pob blwyddyn o’r Cynllun Strategol. Esboniom y byddai’r Cynllun Busnes hwn hefyd yn cynnwys y Dangosyddion Perfformiad Allweddol y byddem yn eu defnyddio i fonitro ein perfformiad ac effaith mewn meysydd y gallwn eu rheoli neu ddylanwadu arnynt.

Rydym yn awr yn cyhoeddi ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol o dan y Cynllun, yn ogystal â Chamau Gweithredu ein Cynllun Busnes ar gyfer 2023/24. I weld y cyhoeddiad, ewch yma.