2023

Awst

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Rheoleiddio gwasanaethau preswyl ysgolion arbennig gyda chanllawiau ategol sy’n ymwneud â meysydd eraill o wasanaethau gofal cymdeithasol rheoleiddiedig’

Mehefin

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith Safonau Moesegol (adroddiad Richard Penn)

Ebrill

Ymchwiliad Senedd Cymru i Gofrestru a Datgan Buddiannau

Ionawr

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Dyletswydd Ansawdd’

2022

Rhagfyr

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Dyletswydd Gonestrwydd’

Tachwedd

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth ar ofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus y GIG

Gorffennaf

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Canllawiau i brif gynghorau’

Ymgynghoriad Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol Senedd y DU ‘Ombwdsmon Hawliau Dynol’

Mehefin

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: ‘Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig’

Ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ‘Cynllun Llywodraeth Cymru i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros’

Mai

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: canllawiau statudol ar safonau ymddygiad

Mawrth

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: canllawiau statudol Cynghorau Cymuned a Thref

Chwefror

Ymgynghoriad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ‘Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd’

Ionawr

Ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ‘Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth’

Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ‘Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai’

2021

Rhagfyr

Ymgynghoriad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Craffu ar Weinyddiaeth Gyhoeddus

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022

Hydref

Ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar yr Alwad am Dystiolaeth – Datrys Anghydfodau yng Nghymru a Lloegr

Canllawiau Statudol Drafft Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Medi

Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforaethol Cyffredinol

Blaenoriaethau’r Senedd i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Gorffennaf

Arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol hirdymor

Mehefin

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol

Mai

Cod Ymarfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 

Ebrill

Gwella trefniadau gofal cymdeithasol a gwaith partneriaeth

Papur Gwyn: Adeiladau mwy diogel yng Nghymru

Mawrth

Strategaeth Cymru O Blaid Pobl Hŷn

Tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru

Cynllun Hawliau Plant Drafft 2021 Llywodraeth Cymru

Chwefror

Canllawiau Statudol Drafft ar Berfformiad a Llywodraethiant Prif Gynghorau

Llawlyfr Cyfrifon Refeniw Tai Llywodraeth Cymru

Ionawr

Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

Cynllun Bwrdd 2021/22 y Cyngor Iechyd Cymuned

Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau’r Senedd

Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Cynlluniau Datblygu Strategol

2020

Rhagfyr

Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil drafft

Tachwedd

Awdurdod Iechyd Arbennig i Gymru yn y maes Digidol

Hydref

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ymgynghoriad ar y Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cwynion Penodedig) (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 arfaethedig

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Effaith Covid-19 ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mehefin

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Brosesau rhyddhau o’r ysbyty

Chwefror

Sylwadau ar argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru i Dîm Trawsnewid a Datganoli Cyfiawnder Llywodraeth Cymru

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) draft

Ionawr

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Deddf Cydraddoldeb 2010: Cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol’

2019

Rhagfyr

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymholiad gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Tachwedd

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Cymru Fwy Cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth Gymdeithasol’

Hydref

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Jersey ar fodel arfaethedig ar gyfer Jersey Public Services Ombudsman (JPSO)

Medi

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwiliad byr y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar hawliau plant yng Nghymru

Awst

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i’r ymgynghoriad ar y Fframwaith cenedlaethol drafft ar gyfer gofal iechyd parhaus y GIG

Gorffennaf

Ymateb i’r Ymgynghoriad ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mehefin

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Egwyddorion Amgylcheddol