Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

31/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100433

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr A am ofal a thriniaeth ei fam (“Mrs A”) yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili (“yr Ysbyty”) yn dilyn archwiliad gastroscopi ym mis Rhagfyr 2019 lle cafodd ddiagnosis o dorgest fylchol (lle mae rhan o’r stumog yn chwyddo i’r frest). Roedd Mr A yn poeni nad oedd torgest ei fam yn cael ei rheoli na’i thrin. Dywedodd fod ymgynghoriad preifat ym mis Hydref 2020 wedi cadarnhau mai torgest fylchol oedd achos symptomau ei fam, ac y rhoddwyd cyngor iddi ar sut i’w rheoli.

Canfu ymchwiliad yr Ombwdsmon fod gofal Mrs A wedi bod yn rhesymol, yn briodol ac yn gyson ag arferion clinigol derbyniol. Nododd yr Ombwdsmon y cynigiwyd sgan CT arbenigol i Mrs A i asesu’r cyflenwad gwaed i’w choluddyn, sef y cam rhesymol nesaf wrth ganfod achos ei symptomau, ond penderfynodd Mrs A i beidio â’i dderbyn. Nododd y gofynnwyd hefyd i feddyg teulu Mrs A ragnodi meddyginiaeth yn barhaus ac i’w hadolygu. Cafodd Mrs A ei hatgyfeirio’n briodol at glinigwyr amrywiol a rhoddwyd cyngor dietegol iddi i reoli ei chyflwr. O ystyried y dystiolaeth a oedd ar gael, ni chadarnhaodd yr Ombwdsmon gŵyn Mr A.

Yn ôl