Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

14/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203741

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mrs X am benderfyniad y Bwrdd Iechyd i beidio â throsglwyddo gofal ei theulu, yn ei gyfanrwydd, i sefydliad y GIG yn Lloegr. Cwynodd Mrs X am faterion yn ymwneud ag anghenion addysgol arbennig ei phlant, atgyfeiriadau diogelu, presgripsiynau a mewnbwn Therapi Iaith a Lleferydd.

Canfu’r Ombwdsmon fod nifer o faterion yng nghwyn Mrs X allan o amser, a all fod â rhwymedi cyfreithiol neu y byddai’n fwy priodol i’w cyfeirio at ei chyngor lleol. Gwrthododd yr Ombwdsmon ag ymchwilio i’r gŵyn yn ymwneud â throsglwyddo gofal, am nad oedd dim tystiolaeth i awgrymu bod penderfyniad y Bwrdd Iechyd i wrthod cais Mrs X yn amhriodol. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn nad oedd nifer o’r materion roedd Mrs X wedi ceisio’u codi wedi cael ymateb ysgrifenedig ffurfiol gan y Bwrdd Iechyd.

O ganlyniad, cytunodd y Bwrdd Iechyd y byddai, o fewn 20 diwrnod gwaith, yn ysgrifennu at Mrs X i gadarnhau’r penaethiaid cwynion ac, o fewn 60 diwrnod gwaith i’r cadarnhad hwnnw, y bydd yn cyhoeddi ei ymateb ysgrifenedig. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn setliad priodol ac ni chynhaliodd ymchwiliad.

Yn ôl