Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl

Cyflwyniad

Mae’r Daflen Ffeithiau hon ynglŷn â Gorfodaeth Parcio Ceir ac yn bennaf y mae ar gyfer pobl gyda phryderon am hysbysiad tâl cosb (HTC) sy’n cael ei roi gan gyngor mewn perthynas â thramgwydd parcio. Dylid ei darllen ochr yn ochr â’n tudalen we ‘Sut i Gwyno’, sydd ar gael o dan y tab ‘Gwneud Cwyn’.

Mae cyfyngiadau parcio a thorri rhai rheolau trafnidiaeth eraill (fel gyrru mewn lonydd bysiau) yn cael eu gorfodi fwyfwy gan gynghorau.  Y darnau perthnasol o ddeddfwriaeth sy’n rhoi’r pwerau hyn i’r cyngor yw Deddf Rheoli Traffig (2004) a Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (1984).  O dan ddarpariaethau’r ddeddfwriaeth hon, ceir hawliau apelio/herio statudol i ddyfarnwr annibynnol yn y Tribiwnlys Cosbau Traffig a’r llys ynadon yn eu tro.

 

Beth allwn ei wneud

Mae’r amgylchiadau lle gallwn allu ystyried eich cwyn yn gyfyng eithriadol. Fodd bynnag, efallai fod rhai agweddau cyfyngedig y gallai ef eu hystyried:

  • Gallwn ystyried cwyn ynglŷn â chamau gweithredu beilïaid sy’n cael eu cyfarwyddo gan y cyngor i adfer ffi parcio heb ei thalu, ond y mae hyn yn dibynnu ar yr amgylchiadau unigol.

 

Beth na allwn ei wneud

Ni allwn ymchwilio i fwyafrif y cwynion ynglŷn â gorfodaeth barcio. Ni allwn wyrdroi penderfyniad gorfodaeth barcio ac ni allwn atal camau gweithredu gorfodaeth rhag mynd ymlaen.  Yn ychwanegol, ni allwn ymchwilio fel arfer i gwynion lle y mae hawl apelio statudol i dribiwnlys annibynnol neu i’r llysoedd:

  • Os yw’r cyngor yn cyhoeddi HTC o dan y Ddeddf Rheoli Traffig, gallwch apelio i’r Tribiwnlys Cosbau Traffig ac felly ni fyddwn fel arfer yn ystyried eich cwyn. Os nad ydych chi wedi defnyddio eich hawl apêl, byddwn yn ystyried a oedd yna unrhyw resymau eithriadol pam y gall eich cwyn gael ei hystyried. Fodd bynnag, gan fod apêl i’r Tribiwnlys ar gael yn rhad ac am ddim a’i fod wedi cael ei sefydlu i ystyried apeliadau o’r fath, byddwn yn disgwyl i chi apelio yn y rhan helaethaf o achosion.  Os ydych chi eisoes wedi apelio, ni allwn ystyried y gŵyn o gwbl.
  • Os yw’r cyngor yn cyhoeddi HTC o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd, gallwch chi ei herio yn y llysoedd, ac felly ni fyddwn fel arfer yn ystyried eich cwyn. Os nad ydych chi wedi defnyddio’r hawl hon, byddwn yn ystyried a oes unrhyw resymau eithriadol pam y gall eich cwyn gael ei hystyried.  Fodd bynnag, gan fod rhwymedi cyfreithiol amlwg yn bodoli, byddwn yn disgwyl i chi ei ddefnyddio yn y mwyafrif llethol o achosion. Os ydych chi eisoes wedi bod drwy’r broses gyfreithiol, ni allwn ystyried eich cwyn o gwbl.

Yn ychwanegol:

  • Mae llawer o gwmnïau preifat yn cyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb mewn perthynas â thir preifat sy’n swnio’n debyg, er enghraifft, maes parcio mewn archfarchnad. Hysbysiadau cytundebol yw’r rhain ac nid ydyn nhw’n cael eu cyhoeddi o dan y ddeddfwriaeth a ddefnyddir gan gynghorau. Mater cyfreithiol preifat yw’r rhain rhyngoch chi a’r cwmni a gyhoeddodd yr hysbysiad, er bod rhai cwmnïau wedi arwyddo i broses apeliadau annibynnol, wedi’i weinyddu gan Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA).  Ni allwn fod yn rhan o’r achosion hyn mewn unrhyw ffordd.

 

Materion i'w cadw mewn cof

Nid oes rhaid i chi wneud eich cwyn i ni drwy ddefnyddio cyfreithiwr nac unrhyw adfocad arall; mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac mae’n amhleidiol ac rydym yn anelu at wneud y broses mor hawdd i’w dilyn ag sy’n bosibl.

 

Gwybodaeth bellach

Efallai yr hoffech ystyried cysylltu â’r sefydliadau canlynol am gyngor neu wybodaeth:

Mae Tribiwnlys Cosbau Traffig yn ymdrin ag apeliadau HTCau a gyhoeddwyd o dan y Ddeddf Rheoli Traffig.  Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio  0800 160 1999 neu ewch i’w gwefan:   www.trafficpenaltytribunal.gov.uk

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor a chymorth yn rhad ac am ddim i aelodau’r cyhoedd a gellir darganfod gwybodaeth benodol ynglŷn â gorfodaeth barcio ar eu gwefan: https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Y-Gyfraith-a-Llysoedd/tocynnau-parcio/ 

Mae POPLA yn ystyried apeliadau ar hysbysiadau a gyhoeddwyd gan gwmnïau preifat sy’n aelodau o Gynllun Gweithredwr Cymeradwy (CGC) a weinyddir gan Gymdeithas Parcio Prydain (CPP).  Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio  03301 596 126  neu ewch i’w gwefan: www.popla.org.uk

Mae enghreifftiau o achosion yr ydym wedi edrych arnynt ar gael ar ein gwefan, o dan y tab ‘Cyhoeddiadau’ ar y dudalen ‘Ein Canfyddiadau’.

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddwn yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni, drwy ffonio 0300 790 0203 neu ebostio holwch@ombwdsmon.cymru