Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl

Cyflwyniad

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn arolygu ac yn rheoleiddio’r holl ofal iechyd yng Nghymru. Os ydych o’r farn nad yw AGIC wedi dilyn y gyfraith, rheoliadau neu ganllawiau, efallai y gallwn edrych ar eich cwyn.

Dyma brif gyfrifoldebau AGIC:

 • cynnal arolygiadau, adolygiadau ac ymchwiliadau i wasanaethau gofal iechyd y GIG;
 • cofrestru a rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yng Nghymru yn cynnwys ymchwilio i bryderon gan aelodau o’r cyhoedd fod darparwr annibynnol wedi torri’r rheoliadau sy’n llywodraethu ar ei weithredoedd;
 • darparu gwasanaeth adolygu ym maes iechyd meddwl, yn cynnwys gweithredu Deddf Iechyd Meddwl 1983 a darparu gwasanaeth Meddyg a Benodir i roi Ail Farn i gleifion sy’n cael eu trin a’u cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl; a
 • monitro Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid gan y GIG sy’n cael eu rhoi ar waith

 

Yr hyn gallwn ei wneud

Gallwn:

 • edrych ar gwynion am ddiffygion gweithdrefnol a gweinyddol sy’n dod o arolygiad neu adolygiad AGIC o Wasanaeth a Reoleiddir (yn cynnwys gweithredoedd sy’n gysylltiedig â chwyn neu bryder);
 • edrych ar gwynion am ddiffygion gweithdrefnol a gweinyddol sy’n dod o arolygiad neu adolygiad ganAGIC o wasanaethau’r GIG;
 • edrych ar gwynion lle nad yw AGIC wedi rhoi ymateb; edrych ar gwynion am broses adrodd AGIC;
 • edrych ar gwynion ynghylch trefniadau gweinyddu gwael gan AGIC.

 

Yr hyn na allwn ei wneud

Ni allwn:

 • edrych ar unrhyw faterion yn ymwneud ag atal o’r gwaith, disgyblu neu faterion personél yn ymwneud â swyddogion AGIC neu’r swyddogion hynny o’r gwasanaethau y mae AGIC yn ymchwilio iddynt;
 • edrych ar gamau a gymerwyd gan AGIC ynglŷn â mater sy’n cael ei ystyried gan y llysoedd neu sydd wedi cael ei ystyried ganddynt;
 • cwestiynu penderfyniad priodol y mae gan AGIC hawl i’w wneud.

 

Materion i gadw mewn cof

Nid rôl yr AGIC yw delio â chwynion gan gleifion am y driniaeth a gawsant gan y GIG. Dyma fater y gellir delio ag ef o dan drefn gwyno’r GIG. Fodd bynnag, efallai y bydd AGIC yn gweithredu ar unrhyw wybodaeth a allai awgrymu methiannau systematig yng ngwasanaethau’r GIG. Yn yr un modd, nid rôl yr AGIC yw delio â chwynion gan gleifion am driniaeth a gawsant gan ddarparwyr gofal iechyd annibynnol. Fodd bynnag, gall AGIC edrych ar gwynion a phryderon gan gleifion a gweithwyr proffesiynol fod darparwyr annibynnol o bosib wedi torri’r rheoliadau perthnasol.

Lle nad yw darparwyr gwasanaethau neu bobl sydd wedi cofrestru ag AGIC yn fodlon ag unrhyw gamau cofrestru neu orfodi y mae AGIC wedi’u cymryd, dylid delio â’r cwynion hyn drwy’r llwybrau a ddarparwyd yn benodol at y diben hwn.

 

Gwybodaeth bellach

Ceir gwybodaeth bellach am AGIC, yn cynnwys ei threfn gwyno, ar ei gwefan: http://www.hiw.org.uk.

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddwn yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni, drwy ffonio 0300 790 0203 neu ebostio holwch@ombwdsmon.cymru