Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl
Cyflwyniad

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys cwynion ynghylch Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd yng Nghymru (CAFCASS CYMRU). Dylid darllen y daflen ffeithiau gyda’r llyfryn gwybodaeth gyffredinol, ar gael yma. 

Mae CAFCASS CYMRU yn sefydliad o fewn Llywodraeth Cymru, ac yn gweithio gyda phlant a theuluoedd sy’n gysylltiedig ag achosion llys teulu. Mae’n annibynnol ar y llysoedd, y gwasanaethau cymdeithasol, yr awdurdodau addysg ac iechyd ac asiantaethau tebyg. Mae’n hyrwyddo budd plant sy’n gysylltiedig ag achosion teulu, gan gynghori’r llysoedd teulu ynghylch yr hyn y mae’n ei ystyried sydd o’r budd mwyaf i’r plant dan sylw.
Ei rôl yw:

 • diogelu a hyrwyddo lles plant;
 • cynghori’r llysoedd teulu;
 • darparu fel bo’r plant yn cael eu cynrychioli;
 • darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i blant a’u teuluoedd.

 

Yr hyn gall yr Ombwdsmon ei wneud

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd weinyddol y mae CAFCASS CYMRU yn delio â’ch achos, gallwch gwyno wrth yr Ombwdsmon am y broses honno.

Gall:

 • Edrych ar unrhyw fethiannau gweinyddol yn y ffordd y mae CAFCASS wedi delio â chi a’ch achos;
 • ystyried cwyn am sut mae CAFCASS CYMRU wedi dilyn ei drefn gwyno, neu unrhyw gam ohoni.

 

Yr hyn na all yr Ombwdsmon ei wneud

Ni chaiff:

 • ystyried unrhyw faterion gohirio, disgyblu neu unrhyw faterion personél ynghylch aelodau o staff CAFCASS CYMRU;
 • cymryd unrhyw gamau yng nghyswllt cychwyn neu gynnal achos cyfreithiol gerbron llys barn. Os ydych chi’n anfodlon â phenderfyniad y Llys, yna efallai y byddwch yn awyddus i ystyried cymryd cyngor cyfreithiol;
 • edrych ar neu cymryd camau yng nghyswllt unrhyw adroddiad a gaiff ei baratoi at ddibenion achos llys.

 

Materion i gadw mewn cof
 • Os ydych chi’n anhapus â chynnwys adroddiad CAFCASS CYMRU sydd wedi’i baratoi at ddibenion achos llys, yna dylech fanteisio ar y cyfle i fynegi ac egluro unrhyw bryderon ynghylch yr adroddiad yn yr achos Llys.
 • Nid oes angen i chi ddefnyddio twrnai nac unrhyw adfocad arall i gyflwyno’ch cwyn i’r Ombwdsmon; mae ei wasanaeth yn ddiduedd ac am ddim a’n nod yw gwneud y broses mor hawdd â phosibl i’r achwynwyr ei dilyn.

 

Gwybodaeth bellach

Efallai yr hoffech chi ystyried cysylltu â’r sefydliadau canlynol i gael cyngor:

Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ac yn ddiduedd; ni chaiff orfodi cyrff cyhoeddus i wneud yr hyn y mae’n ei argymell – ond, yn ymarferol, maent yn gwneud hynny’n ddi-ffael bron.

Gellir gweld enghreifftiau o achosion y mae’r Ombwdsmon wedi eu hystyried ar ein gwefan.  Ewch i http://www.ombwdsmon.cymru

 

Cysylltu â ni.

Os ydych yn ansicr a fyddai’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni.

Hawdd ei Ddarllen
CAFCASS