Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl
Cyflwyniad

Mae’r Daflen Ffeithiau hon yn sôn am gwynion ynghylch materion amddiffyn plant. Dylid ei darllen ochr yn ochr â’n tudalen we ‘Sut i Gwyno’, sydd ar gael o dan y tab ‘Gwneud Cwyn’.

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ymchwilio lle credir bod plentyn mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol. Fel arfer, dylech gwyno yn gyntaf i’r Cyngor o dan weithdrefn gwyno’r Gwasanaethau Plant. Ond gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol os yw’n ymddangos bod y Cyngor yn llusgo’i draed wrth ddelio â’ch cwyn.

 

Yr hyn gall yr Ombwdsmon ei wneud

Gall yr Ombwdsmon edrych ar ymateb y Cyngor i bryderon bod plentyn mewn perygl. Dyma rai o’r materion y gallwn edrych arnynt:

Mae rhywbeth o’i le gyda’r ffordd y mae’r Cyngor wedi ymchwilio i bryderon ynghylch amddiffyn plant a allai fod wedi effeithio arnoch chi’n bersonol. Er enghraifft:

  • methu ymateb neu oedi yn ymateb i adroddiadau bod plentyn mewn perygl.
  •  ymchwilio’n anfoddhaol i’r achos a methu dilyn y gweithdrefnau priodol a chanllawiau’r llywodraeth;
  • methu cyfathrebu â’r pobl berthnasol a chydweithredu ag asiantaethau eraill;
  • adroddiadau anfoddhaol neu anghywir (ar wahân i adroddiadau a baratoir ar gyfer y llys).

Diffygion gyda rheoli’r gwaith o gynllunio dyfodol plentyn yn dilyn cynhadledd achos amddiffyn plant. Gallai’r diffygion hyn gynnwys:

  • methu gweithredu argymhellion cynhadledd amddiffyn plant;
  • dim cynllun boddhaol ar gyfer y plentyn, neu fethu gweithredu cynllun o’r fath.

Mewn rhai achosion gall yr Ombwdsmon gwestiynu penderfyniadau a wnaed gan weithwyr cymdeithasol.

 

Yr hyn nad yw'r Ombwdmson yn gallu ei wneud

Ni all:

  • edrych ar benderfyniad gan y Cyngor i ddwyn achos llys;
  • edrych ar faterion y dylai’r llys fod wedi edrych arnynt. Os ydych yn anhapus gyda chanlyniad achos llys, ni all yr Ombwdsmon newid y penderfyniad hwnnw a dylech ystyried gofyn am gyngor cyfreithiol. Mewn rhai achosion, byddwn efallai’n gallu edrych ar y mesurau a gymrodd y Cyngor cyn dwyn achos llys ac ar y gwasanaethau iddo eu darparu ar ôl i’r achos llys ddod i ben.

 

Materion i gadw mewn cof

Mewn achosion amddiffyn plant, lles y plentyn yw’r brif ystyriaeth a gallai hyn fod yn gyson â buddiannau’r oedolyn sy’n cwyno.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â phenderfyniad gan Gynhadledd Amddiffyn Plant, ni allai’r Ombwdsmon ystyried y gŵyn oherwydd gallai nifer o wahanol asiantaethau fod yn cyfrannu at y broses amddiffyn plant. Gall yr Ombwdsmon ond edrych ar gwynion yn erbyn y cyngor ac, mewn rhai amgylchiadau, ar berfformiad gweithwyr iechyd proffesiynol.

 

Gwybodaeth bellach

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Weithdrefnau Diogelu Cymru yn http://www.childreninwales.org.uk/our-work/safeguarding/wales-safeguaring-procedures/

Mae’r gweithdrefnau hyn yn helpu i ddiogelu plant a hybu eu lles .

Efallai y byddech hefyd yn gallu cael cyngor a chymorth gan Grŵp Hawliau’r Teulu, sy’n darparu gwasanaeth dros Gymru a Lloegr ac sy’n cynghori rhieni ac aelodau eraill o’r teulu pan fo angen gwasanaethau gofal cymdeithasol efallai ar eu plant. Gallwch eu ffonio ar 0808 801 0366 neu ymweld â’u gwefan: https://www.frg.org.uk/

Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol a di-duedd; ni all orchymyn cyrff cyhoeddus i wneud yr hyn y mae’n ei argymell – ond mewn gwirionedd maent yn gwneud hynny bron bob tro.

Mae enghreifftiau o achosion y mae’r Ombwdsmon wedi edrych arnynt ar gael ar ein gwefan, o dan y tab ‘Cyhoeddiadau’ ar y dudalennau ‘Ein Canfyddiadau’ a ‘Coflyfr yr Ombwdsmon’.

 

Cysylltu â ni.

Os ydych yn ansicr a fyddai’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni, drwy ffonio 0300 790 0203 neu ebostio holwch@ombwdsmon.cymru