Dewis eich iaith
Cau
Yn ôl
Cynnwys

Mae hon yn Daflen Ffeithiau am gwynion cyffredinol yn erbyn ysgolion. Dylid ei darllen ochr yn ochr â’n tudalen we ‘Sut i Gwyno’, sydd ar gael o dan y tab ‘Gwneud Cwyn’.

 

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â derbyn i ysgol, gwaharddiadau o ysgol neu anghenion addysgol arbennig, rydym wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau ar wahân, penodol, sy’n edrych ar y pynciau hyn.

 

Yr hyn gall yr Ombwdsmon ei wneud

Fel yr esbonia’r adran nesaf, mae rôl yr Ombwdsmon o ran cwynion yn erbyn ysgolion yn gyfyngedig iawn. Er ei fod weithiau’n gallu ymchwilio i gwynion yn erbyn gweithredoedd awdurdod o ran ochr weinyddol trefn gwyno neu adolygu, ni fyddai hyn yn cynnwys ystyried y prif faterion sy’n arwain at y gŵyn.

O ganlyniad, er bod modd i’r Ombwdsmon ystyried cwyn fod cyngor lleol (fel rhan o’i swyddogaeth fel Awdurdod Addysg Lleol), er enghraifft, wedi cymryd gormod o amser i adolygu cwyn yn erbyn proses gwyno ysgol, ni allai ystyried y materion a godwyd yn wreiddiol yn y gŵyn i’r ysgol ei hun.

Oherwydd natur gyfyngedig pwerau’r Ombwdsmon o ran materion yn ymwneud ag ysgolion, byddem yn eich annog i gysylltu â’n Tîm Cyngor ar Gwynion cyn anfon cwyn ysgrifenedig atom i weld a yw’r Ombwdsmon yn debygol o allu ystyried eich cwyn.

 

Yr hyn nad yw'r Ombwdmson yn gallu ei wneud

Mae rôl yr Ombwdsmon yn achos cwynion yn erbyn ysgolion yn cael ei chyfyngu’n fawr gan y gyfraith.

  • Ni all yr Ombwdsmon ystyried cwynion yn erbyn unrhyw gamau a gymerwyd gan ysgol neu ei gorff llywodraethu o ran dysgu, ymddygiad, y cwricwlwm, trefniadaeth fewnol, rheoli neu ddisgyblu. Mae hyn yn golygu bod y tebygolrwydd y bydd gan yr Ombwdsmon unrhyw bwerau i ymchwilio i gŵyn yn erbyn ysgol (heblaw am y materion cyfyngedig iawn y cyfeiriwyd atynt uchod neu ynghylch unrhyw faterion penodol sydd wedi cael sylw yn ein taflenni ffeithiau ar wahân a grybwyllwyd uchod) yn isel.

 

Materion i gadw mewn cof

Nid oes gan Awdurdodau Addysg Lleol ac awdurdodau esgobol (yn achos ysgolion ffydd) rôl statudol o ran datrys cwynion yn erbyn ysgolion gan mai corff llywodraethu’r ysgol sy’n gyfrifol am hynny.

 

Gwybodaeth bellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar strwythur trefn gwyno ffurfiol. Mae copi o’r canllaw ar gael ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn:  http://gov.wales/docs/dcells/publications/121002complaintsschoolscy.pdf

Gall y Ganolfan Ymgynghorol ar Addysg (ACE) gynnig cyngor i rieni ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag ysgolion, gan gynnwys bwlio, polisïau derbyn ysgolion, gwahardd ac anghenion addysgol arbennig. Gallwch ffonio eu llinell gyngor ar 0300 0115 142 rhwng 10am ac 1pm, dydd Llun i ddydd Gwener, yn ystod tymor ysgol. Cyfeiriad ei gwefan yw http://www.ace-ed.org.uk/

Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ac amhleidiol; ni all orchymyn cyrff cyhoeddus i wneud yr hyn mae’n ei argymell – ond, yn ymarferol, maent yn gwneud hynny bron yn ddieithriad.

Mae enghreifftiau o achosion y mae’r Ombwdsmon wedi edrych arnynt ar gael ar ein gwefan, o dan y tab ‘Cyhoeddiadau’ ar y dudalennau ‘Ein Canfyddiadau’ a ‘Coflyfr yr Ombwdsmon’.

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn ansicr a fyddai’r Ombwdsmon yn gallu edrych i mewn i’ch cwyn, cysylltwch â ni, drwy ffonio 0300 790 0203 neu ebostio holwch@ombwdsmon.cymru