Dyddiad yr Adroddiad

04/21/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (heb fod yn ymwneud â thai)

Cyfeirnod Achos

202207992

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms C fod Cyngor Caerdydd wedi methu ag egluro pam ei fod yn teimlo ei bod yn briodol cartrefu troseddwr rhyw a gafwyd yn euog ar draws y coridor iddi hi, a hithau’n fam sengl gyda merch ifanc.

Canfu’r Ombwdsmon mai Heddlu De Cymru, yn hytrach na’r Cyngor, oedd wedi asesu’r eiddo ac wedi ystyried ei fod yn addas i’r troseddwr. Daeth i’r casgliad na chafodd y wybodaeth hon ei chyfleu i Ms C a bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a chytunodd y Cyngor â chais yr Ombwdsmon i ysgrifennu at Ms C, o fewn pythefnos, gan ymddiheuro am beidio â chyfathrebu gwybodaeth hanfodol ac egluro pwy oedd yn gyfrifol am drefnu llety i droseddwyr.