Dyddiad yr Adroddiad

06/15/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Saltney

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202004182

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Roedd Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Saltney (“y Cyngor”) a oedd wedi ei gyfeirio ei hun at yr Ombwdsmon am fod yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (“yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr”) wedi cyhoeddi’n gyhoeddus orchymyn anghymhwyso yn ymwneud â’i gyflogaeth flaenorol fel gweithiwr paragyfreithiol.

Bu’r Ombwdsmon yn ymchwilio i weld a allai ymddygiad yr Aelod fod yn groes i baragraff 6(1)(a) o’r Cod Ymddygiad (“y Cod”).

Cafodd yr Ombwdsmon gopïau o ddogfennau penderfyniad yr SRA a chanfu ei fod wedi dod i gasgliad o anonestrwydd yn erbyn yr Aelod ar y sail bod yr Aelod wedi rhoi gwybodaeth ffug i gleientiaid am hynt eu hachosion.  Nid oedd unrhyw awgrym o unrhyw dramgwydd ariannol nac ymddygiad troseddol ar ran yr Aelod.

Canfu’r Ombwdsmon, er y gallai’r Aelod fod wedi dwyn anfri personol arno’i hun o ganlyniad i hysbysiad o benderfyniad cyhoeddus yr SRA, fod rôl yr Aelod fel gweithiwr paragyfreithiol yn gwbl gysylltiedig â’i fywyd preifat ac nad oedd ganddo gysylltiad â’r Cyngor na’i rôl fel Cynghorydd.  At hynny, yr oedd y canfyddiad o anonestrwydd yr SRA yn ymwneud ag anallu’r Aelod i fwrw ymlaen â’i waith.  O’r herwydd, nid oedd yr Ombwdsmon o’r farn bod gweithredoedd yr Aelod yn gyfystyr â thorri paragraff 6(1)(a) o’r Cod.