Dyddiad yr Adroddiad

02/28/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Cymuned Saint Nicolas a Thresimwn

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202104717

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Ystyriodd yr ymchwiliad a oedd yr Aelod wedi methu â chydymffurfio â Pharagraffau 4(b), 4(c), 6(1)(a) a 7(1)(a) o’r Cod.

Cyfeiriom ein hadroddiad ar yr ymchwiliad at Ddirprwy Swyddog Monitro’r Cyngor i’w ystyried gan y Pwyllgor Safonau lleol.

Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.