Dyddiad yr Adroddiad

02/16/2024

Achos yn Erbyn

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202301750

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mr B fod y Practis wedi methu darparu gofal a thriniaeth briodol i’w fam, Mrs B, ychydig cyn iddi farw. Cwynodd Mr B fod y Practis wedi methu galw ambiwlans na rhoi gwybod i’w chwaer, Mrs A, bod angen i’w mam gael ei derbyn i’r ysbyty. Roedd Mr B yn bryderus bod hyn wedi effeithio ar driniaeth a/neu ganlyniad dilynol Mrs B. Cwynodd Mr B fod y Practis wedi methu darparu ymateb cywir i’r gŵyn.

Canfu’r ymchwiliad fod yr asesiad a’r penderfyniadau clinigol ynghylch gofal Mrs B yn rhesymol. Nid oedd unrhyw dystiolaeth o unrhyw fethiant yn y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Mrs B. Ni chadarnhawyd y rhan hon o’r gŵyn. Canfu’r ymchwiliad fod y Practis wedi cytuno y gallai Mrs A fynd i’r ymweliad cartref i roi cymorth yn ystod yr asesiad meddygol ond nad oedd wedi rhoi gwybod i’r meddyg teulu a oedd yn cynnal yr ymweliad cartref. O ganlyniad, ni chafodd Mrs A wybod am yr ymweliad cartref. Cafodd y rhan hwn o’r gŵyn ei gadarnhau. Fodd bynnag, er bod y Practis eisoes wedi cydnabod ei fethiant, wedi ymddiheuro, ac wedi egluro pa gamau yr oedd wedi’u cymryd o ganlyniad, nid oedd unrhyw anghyfiawnder heb ei unioni i Mr B. Fodd bynnag, gofynnwyd i’r Practis ystyried y mater. Er bod y Practis wedi methu galw ambiwlans a rhoi gwybod i Mrs A bod angen i’w mam gael ei derbyn i’r ysbyty, nid oedd unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi effeithio’n glinigol ar y canlyniad i Mrs B. Ni chadarnhawyd y rhan hon o’r gŵyn. Canfu’r ymchwiliad ddiffygion o ran cadw cofnodion ynghylch a oedd y Practis wedi galw am ambiwlans ai peidio. Felly, roedd hyn yn effeithio ar allu’r Practis i roi ymateb cywir i gŵyn. Cafodd y rhan hwn o’r gŵyn ei gadarnhau.

Derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Practis i roi’r argymhellion canlynol ar waith:

1. Gweithredu argymhellion a wnaed yn ystod ymchwiliad y Bwrdd Iechyd ynghylch agweddau gweithdrefnol a/neu broses o ran galw ambiwlans, ymweliadau cartref a chadw cofnodion.

2. O fewn 15 diwrnod gwaith i weithredu holl argymhellion y Bwrdd Iechyd, anfon llythyr at Mr B yn cadarnhau ei fod wedi’i gwblhau.

3. O fewn 15 diwrnod gwaith, anfonodd Mr B ymddiheuriad ysgrifenedig i gydnabod y straen a’r anhwylustod a achoswyd o ganlyniad i’r methiant i ddarparu ymateb cywir i’r gŵyn.