Dyddiad yr Adroddiad

02/20/2024

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Pwnc

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202308473

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms N fod meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (“y Feddygfa”) wedi methu mynd i’r afael â’i phryderon, ei bod wedi anfon llythyr yn cynnwys gwybodaeth feddygol i’w chyfeiriad cartref a rennir heb enw derbynnydd.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Feddygfa wedi mynd i’r afael â’r agwedd hon ar ei chŵyn a achosodd rwystredigaeth ychwanegol i Ms N. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Feddygfa i ysgrifennu at Ms N gyda’i hymddiheuriad a’i hesboniad o’r hyn a aeth o’i le.