Dyddiad yr Adroddiad

03/17/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202006039

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Cwynodd Mr X fod y Practis, o fis Ionawr 2020 ymlaen, wedi rhoi presgripsiwn amhriodol iddo am bumetanide, gliclazide ac omeprazole. Cwynodd Mr X hefyd am oedi o ran triniaeth, diagnosis a chyfathrebu gwael.
Canfu’r Ombwdsmon fod y Practis wedi rhagnodi’r meddyginiaethau’n briodol. Rhoddwyd y gorau i’r cyffuriau hyn pan gafodd Mr X ei dderbyn i’r ysbyty ym mis Ebrill 2021. Nid oedd hynny’n feirniadaeth o’r Practis, a’r rheswm oedd bod cyflwr clinigol Mr X wedi newid bryd hynny.
Canfu’r Ombwdsmon hefyd fod y ffordd yr ymdriniwyd yn gyffredinol â phenodiadau ac atgyfeiriadau Mr X gan y Practis a’i gyfathrebu ag ef yn foddhaol. Nid oedd unrhyw dystiolaeth bod Mr X wedi cael ei gyfeirio’n amhriodol gan y Practis, nac wedi cael ei atgyfeirio pan ddylai fod wedi cael ei atgyfeirio. Oherwydd pandemig COVID-19, aeth yr amseroedd aros i weld arbenigwyr yn hirach a rheolodd y Practis sefyllfa glinigol gymhleth Mr X gystal ag y gallai wrth ddisgwyl arweiniad gan arbenigwyr ar gynllun triniaeth cyffredinol.
Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r gŵyn.