Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202101991

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr Aam awgrym Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Feddygfa”) iddo adael, pan roedd y meddyg dan sylw, yn ei hym atebion i’w gwynion, wedi cyfaddef toriadau cyfrinachedd; peidio ag esbonio’r feddyginiaeth iddo’ngyflawn; peidio â chyflwyno’i hun yn ystodymgynghoriad dros y ffôn ac wedi cyfaddef cael trafodaeth amhriodol gyda’i wraig dros y ffôn.

Canfuwyd yr asesiad bod y Feddygfa wedi ymateb yn rhesymol i’r gwyn amun o’r toriadau cyfrinachedd a’r methiant i’r meddyg dan sylw chyflwyno’i hun, drwy ymddiheuro a thrwy gymryd camau priodol i osgoi’r fath beth rhag digwydd eto yny dyfodol. Nid oedd cyfiawnhad i ymchwilio’r gwyn am ddiffyg esboniad ynghylch y feddyginiaeth, gan mai’r feddyginiaeth gywir y doedd ac roedd unrhyw anghyfiawnder cysylltiedig yngyfyngedig iawn.

O ran ysgwrs amhriodol gyda gwraig Mr A (a’r ail doriad cyfrinachedd honedig), iddatrys y gwyn cytunodd y meddyg dan sylw i ymddiheuro am y trallod achoswydgan y sgwrs. Cytunodd y Feddygfa i gadarnhau gall Mr A barhau fel claf gyda nhw ac mai awgrym yn unig oedd y rhano’r ymateb ysgrifenedig oedd yn cyfeirio at gofrestru gyda meddygfa leol arall. Cytunodd y Feddygfa i gymryd y camauperthnasol o fewn 2 mis.