Dyddiad yr Adroddiad

13/07/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202100206

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss A am y modd yr oedd y Practis wedi rheoli cyflwr ei choes, materion yn ymwneud â’i phresgripsiynau, a’r ffordd yr ymdriniodd â’i chŵyn am y materion hyn.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Practis wedi cyfarfod â Miss A ynghylch ei chŵyn, ond nad oedd wedi rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol llawn a chynhwysfawr i’w chŵyn i Miss A yn unol â Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Pryderon, Cwynion a Threfniadau Gwneud Iawn) (Cymru).

Ar ôl i’r Ombwdsmon gysylltu â’r Practis, cynhaliodd gyfarfod arall o’i wirfodd gyda Miss A i drafod ei chŵyn a rhoddodd ymateb ysgrifenedig iddi wedyn i’r materion a godwyd yn ei chŵyn. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod y camau a gymerwyd gan y Practis yn rhesymol ac wedi datrys y gŵyn.