Dyddiad yr Adroddiad

05/06/2024

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202302967

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Roedd cwyn Mr A yn canolbwyntio ar yr oedi honedig gan Bractis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (“y Practis Meddyg Teulu”) ym mis Hydref 2021 gyda diagnosis o’i dad, Mr D, gyda phroblemau asgwrn cefn a chanser yr arennau.

Ni chanfu’r Ombwdsmon oedi gormodol cyn i’r Practis Meddygon Teulu gynnal ymchwiliadau a arweiniodd at ddiagnosis o ganser Mr D. Yn seiliedig ar gyflwyniad clinigol Mr D, roedd y casgliad bod poen ysgwydd Mr D yn gyhyrysgerbydol ac felly’n gofyn am fewnbwn ffisiotherapi (gan ffisiotherapydd mewnol Practis y Meddyg Teulu ac yn ddiweddarach y tîm ffisiotherapydd yn yr ysbyty lleol) yn rhesymol. Erbyn 21 Chwefror 2022 roedd symptomau Mr D yn gwaethygu, ac ynghyd â gwybodaeth gan y ffisiotherapydd arbenigol yn yr ysbyty lleol, gofynnodd y Practis Meddygon Teulu am belydr-X o’r frest. Yn dilyn hynny, cafodd Mr D ddiagnosis o ganser datblygedig yr arennau. Ni chadarnhaodd yr Ombwdsmon gŵyn Mr A.