Dyddiad yr Adroddiad

08/25/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202103875

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mr A am y driniaeth a gafodd ei fam, Mrs B, gan y Practis. Dywedodd fod Mrs B wedi codi pryderon dro ar ôl tro am 15 mis cyn iddi gael diagnosis o ganser yr ofari, a phe bai’r Practis wedi ymateb yn briodol, gan gynnwys cynnig ymgynghoriadau wyneb yn wyneb iddi yn hytrach na rhai dros y ffôn, efallai y byddai diagnosis o ganser wedi cael ei wneud ac y byddai’r cyflwr wedi cael ei drin yn gynt. Cwynodd hefyd fod gwneud diagnosis o ganser i Mrs B dros y ffôn yn amhriodol, a bod ymateb y Practis i’w gŵyn yn annigonol.

Canfu’r ymchwiliad, er bod Mrs B wedi bod mewn cysylltiad gweddol aml â’r Practis dros y cyfnod, dim ond ar 2 achlysur y cododd bryderon am symptomau a allai fod yn gysylltiedig â chanser yr ofari, a chafodd y rhain eu trin yn briodol. Canfu fod penderfyniad y Practis i gynnig ymgynghoriad wyneb yn wyneb dim ond pan oedd angen meddygol yn unol â’r canllawiau a roddwyd i feddygon teulu o ganlyniad i’r pandemig COVID-19, a daeth i’r casgliad, yn achos Mrs B, fod hynny wyneb yn wyneb, nid oedd angen apwyntiadau clinigol, ac nid oedd tystiolaeth y byddent wedi arwain at ddiagnosis cyflymach. Canfuwyd na roddodd y Meddyg Teulu ddiagnosis diffiniol i Mrs B dros y ffôn, ond eglurodd fod canlyniadau profion yn awgrymu y gallai canser fod yn un rheswm dros salwch Mrs B. O ystyried y cyfyngiadau parhaus ar COVID-19 a’r angen i roi gwybodaeth i Mrs B am driniaeth cyn gynted â phosibl, canfu’r ymchwiliad ei bod yn briodol darparu’r wybodaeth hon dros y ffôn. Felly ni chadarnhawyd y cwynion hyn. Fodd bynnag, canfu’r ymchwiliad nad oedd yr ymateb gwreiddiol i’r gŵyn a roddwyd i Mr A yn manylu’n ddigonol ar ymgynghoriadau Mrs B nac yn ateb ei holl bryderon. Roedd hyn yn anghyfiawnder iddo ac felly cadarnhawyd y gŵyn hon.

Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Feddygfa:

a) Ymddiheuro i Mr A am y methiannau a amlinellwyd yn yr adroddiad mewn perthynas ag ymdrin â’r gŵyn.

b) Adolygu cwyn Mr A yn fewnol a sut yr ymdriniwyd â hi.

c) Cydgysylltu â’i ddarparwr gwasanaeth gofal sylfaenol (y Bwrdd Iechyd) i drafod trefnu hyfforddiant ar sut i ymdrin â chwynion mewn perthynas ag ansawdd a llunio ymateb i gwynion.

Cytunodd y Practis i weithredu’r argymhellion hyn.