Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202105780

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mr A am yr oedi cyn rhoi diagnosis o ganser ei wraig, Mrs A. Yn benodol, roedd ei gŵyn yn cwestiynu: a oedd triniaeth Mrs A gan Adran Rhiwmatoleg y Bwrdd Iechyd yn briodol, a oedd Meddygfa Mrs A wedi ymchwilio’n briodol i’w chwynion o boen yn ei hasennau, a oedd presgripsiwn y Feddygfa o gyffuriau gwrth-fiotig ar ôl i Mrs A ryddhau ei hun o’r ysbyty yn briodol, ac a gollwyd cyfle gan y ddau sefydliad i roi diagnosis cynt o ganser yr iau.

Casglodd yr ymchwiliad fod yr ymchwiliadau a wnaed gan y Bwrdd Iechyd a’r Feddygfa’n briodol a bod eu diagnosis o boen asennau / costocondritis ar gyfer poen Mrs A yn rhesymol. Ni ddaeth o hyd i dystiolaeth i awgrymu bod yr un corff wedi colli cyfle i amau bod gan Mrs A ganser yr iau ac mai hyn a oedd yn achosi’r boen. Casglodd fod y Feddygfa wedi trin ei symptomau’n briodol, gan gynnwys rhoi cynnig ar nifer o wahanol gyffuriau lladd poen. Casglodd fod y presgripsiwn o gyffuriau gwrthfiotig (gan gynnwys y math o gyffuriau gwrth-fiotig a’r oedi cyn eu rhagnodi nes y derbyniwyd gwybodaeth ryddhau gan yr ysbyty) yn briodol. Ni dderbyniwyd y cwynion felly.