Dyddiad yr Adroddiad

07/26/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202101183

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am y gofal a’r driniaeth a gafodd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (“y Bwrdd Iechyd”), nad oedd wedi darparu ymateb priodol i’w bryderon ac roedd yn teimlo nad oedd neb wedi gwrando arno.

Canfu’r Ombwdsmon fod pryderon Mr X am ei ofal a’i driniaeth wedi pasio’r terfyn amser i raddau helaeth. Fodd bynnag, o ran â delio â chwynion, canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi oedi am fwy na 12 mis cyn trefnu cyfarfod y cytunwyd arno i drafod pryderon Mr X. Nid oedd y Bwrdd Iechyd wedi darparu unrhyw ddiweddariadau i Mr X ac roedd y wybodaeth am delerau’r cyfarfod yn anghyson. Roedd oedi a diffyg diweddariadau hefyd o ran cwblhau adolygiad llenyddiaeth y cytunwyd arno. Dywedodd yr Ombwdsmon fod y ffordd yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi delio â’r gŵyn wedi achosi oedi a rhwystredigaeth ddiangen i Mr X.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr X, talu iawndal o £250 iddo, darparu canlyniad yr adolygiad llenyddiaeth a threfnu’r cyfarfod y cytunwyd arno o fewn 1 mis.