Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202100614

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mrs A am y gofal a roddwyd iddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (“y Bwrdd Iechyd”). Dywedodd fod y Bwrdd Iechyd wedi methu nodi ei emboledd ysgyfeiniol (“PE” – pibell waed wedi’i blocio yn yr ysgyfaint) yn brydlon. Dywedodd hefyd ei fod wedi cymryd gormod o amser i gael diagnosis canser ei chroth, ei bod wedi cael camddiagnosis o’r math a cham y canser hwnnw, ei bod wedi cymryd gormod o amser i’w chyfeirio at ganolfan ganser arbenigol (“y Ganolfan Ganser”) a’i fod wedi methu ei chefnogi ar ôl ei llawdriniaeth sy’n gysylltiedig â chanser. Gwnaeth darparwr gofal iechyd arall, nad oedd yn Fwrdd Iechyd, y llawdriniaeth honno.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y diagnosis o PEs Mrs A wedi’i ohirio’n afresymol. Ni chadarnhaodd yr agwedd hon ar gŵyn Mrs A. Canfu fod diagnosis o ganser y groth Mrs A wedi’i ohirio am gyfnod cymharol fyr a bod yr oedi hwnnw wedi achosi gofid ac ansicrwydd i Mrs A. Cadarnhaodd yr elfen hon o gŵyn Mrs A i raddau cyfyngedig. Roedd hi’n cydnabod nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi gwneud diagnosis cywir o gam a gradd canser y groth Mrs A. Fodd bynnag, ni wnaeth ddyfarnu bod yr anghywirdebau diagnostig hynny wedi codi oherwydd i’r Bwrdd Iechyd fethu darparu safon resymol o ofal i Mrs A. Ni chadarnhaodd y rhan hon o gŵyn Mrs A. Canfu fod y Bwrdd Iechyd wedi cymryd gormod o amser i gyfeirio Mrs A i’r Ganolfan Ganser. Roedd hi o’r farn bod yr oedi hwnnw’n golygu bod oedi cyn adolygu diagnosis Mrs A o ganser ac nad oedd Bwrdd Iechyd gwahanol yn gallu darparu’r llawdriniaeth yr oedd ei hangen ar Mrs A yn gynt. Cadarnhaodd yr agwedd hon ar gŵyn Mrs A. Ni chanfu unrhyw dystiolaeth bod y Bwrdd Iechyd wedi asesu anghenion Mrs A nac wedi rhoi cefnogaeth iddi ar ôl ei llawdriniaeth yn ymwneud â chanser. Roedd hi o’r farn bod yr esgeulustod hynny wedi achosi gofid i Mrs A ac o bosibl wedi arwain at fethiant i ddiwallu angen Mrs A am gymorth. Cadarnhaodd yr elfen hon o gŵyn Mrs A.

Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Mrs A am y methiannau a nodwyd. Gofynnodd iddo dalu £1,000 a £500 i Mrs A am yr oedi cyn atgyfeirio a’r cymorth ar ôl llawdriniaeth yn y drefn honno. Argymhellodd y dylai adolygu ei “Ganllaw Gweithwyr Allweddol Canser” i sicrhau bod cleifion sy’n cael triniaeth gan ddarparwr gofal iechyd arall, lle bo hynny’n briodol, yn cael eu hasesu a’u cefnogi gan eu Gweithiwr Allweddol ar ôl cwblhau’r driniaeth honno. Gofynnodd hefyd i’r Bwrdd Iechyd gymryd camau i sicrhau bod atgyfeiriadau i’r Ganolfan Ganser yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi’r argymhellion hyn ar waith.