Dyddiad yr Adroddiad

08/02/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

201907001

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Ym mis Tachwedd 2018 aeth Mrs X i Ysbyty Llandochau, nodwyd ei bod wedi datblygu cwymp ar ei throed chwith dros y 2 i 3 mis diwethaf. Roedd y cwymp yn y droed yn cyfateb i L4 (y pedwerydd meingefn) ac roedd sgan MRI blaenorol yn dangos disg wedi llithro yn L5/S1 (ar waelod y golofn fertigol). Ym mis Rhagfyr cafodd Mrs X sgan MRI brys a oedd yn dangos newidiadau dirywiol cynyddol i L5/S1. Ar 18 Mehefin 2019, aeth Mrs X i’r Ysbyty, a chafodd ei chyfeirio am Electromyogram (“EMG”). Ar 17 Awst, adroddodd EMG am radicwlopathi acíwt a chronig difrifol iawn. Cwynodd Mrs X am ei thriniaeth rhwng mis Medi 2018 a mis Awst 2019.

Canfu’r Ombwdsmon y gallai datgywasgiad brys fod wedi bod o fudd i Mrs X, ac y dylai fod wedi cael ei hasesu cyn mis Tachwedd 2018. Canfu hefyd fod Mrs X wedi aros yn rhy hir (7 mis) am ymgynghoriad i drafod ei chanlyniad MRI brys. Nid oedd y Tîm Amlddisgyblaethol ar 21 Mehefin wedi egluro ei niwroleg pan oedd yr MRI yn dangos cywasgiad ar y nerf L5 ac roedd yr EMG, y sgan MRI a symptomau Mrs X yn dangos yn amlwg iawn bod y droed yn disgyn o ganlyniad i’r nerf L5. Canfu’r Ombwdsmon, hyd yn oed drwy ystyried y pandemig, 23 mis yn ddiweddarach, ei bod yn afresymol nad oedd Mrs X wedi cael canlyniad yr EMG. Canfu’r Ombwdsmon hefyd y dylai Mrs X fod wedi cael asesiadau ac ymchwiliadau mwy brys.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i weithredu argymhellion yr Ombwdsmon o fewn 1 mis ac ymddiheuro i Mrs X am y methiannau a nodwyd, gwneud taliad iawndal o £2,000, a rhoi gwybod i Mrs X am ganlyniad EMG Awst 2019. Cytunodd y Bwrdd Iechyd o fewn 6 mis i ystyried e-atgyfeiriadau, i sicrhau bod cleifion sy’n cael sganiau brys yn cael eu gweld o fewn 1 mis, i sicrhau bod cleifion yn cael canlyniadau’r EMG yn amserol, ac i adolygu proses y Tîm Amlddisgyblaethol Meingefn i ystyried a ddylid mabwysiadu dull gweithredu gwahanol i sicrhau bod datgywasgu yn cael ei adnabod.