Dyddiad yr Adroddiad

01/15/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202305222

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A, ar ran ei bartner, fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (“y Bwrdd Iechyd”) wedi methu â chynnal ymchwiliad trylwyr i’w cwyn nac ymateb yn llawn i’r materion a godwyd ynglŷn â’r gofal a’r driniaeth a gafodd ei bartner ar ôl genedigaeth eu plentyn.

Canfu’r Ombwdsmon fod ymatebion y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn wedi rhoi sylw i’r materion a godwyd o ran bydwreigiaeth a nyrsio a bod y camau a nodwyd a/neu a gymerwyd gan y Bwrdd Iechyd yn ymddangos yn briodol ar y cyfan. Fodd bynnag, canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â darparu ymateb digonol i’r materion a godwyd am y Tîm Cyswllt Iechyd Meddwl a/neu y Seicolegwyr sy’n ymwneud â darparu gofal a thriniaeth.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd ac i ddatrys cwyn Mr A cytunasant y byddent, o fewn 20 diwrnod gwaith, yn darparu ymateb pellach a manylach i’r gŵyn gan roi sylw i’r pryderon a fynegwyd yn y gŵyn i’r Ombwdsmon, ynghyd ag ymddiheuriad am eu methiant i roi sylw i’r pryderon hynny wrth ymchwilio i’r gŵyn ac ymateb yn gynharach. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad priodol ac ni chynhaliodd ymchwiliad i’r gŵyn.