Dyddiad yr Adroddiad

19/07/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202101831

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms A, ar ran Ms B, nad oedd y Bwrdd Iechyd, er gwaethaf darparu tystiolaeth bod Ms B yn achwynydd addas, wedi darparu ymateb ffurfiol i gwynion.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd a oedd yn cadarnhau bod y materion cydsynio wedi cael eu datrys, bod ymateb wedi cael ei ddrafftio a’i fod yn aros am gymeradwyaeth derfynol. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu’r ymateb i’r cwynion erbyn 30 Gorffennaf.