Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202003223

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Ms A, sy’n byw yn Lloegr, am ofal a thriniaeth Adran Achosion Brys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Bwrdd Iechyd”) yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar 14 Medi 2019. Roedd yn anfodlon gyda’r ffordd yr ymdriniwyd â’i chŵyn a chadernid yr ymateb a oedd yn ymestyn i’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau.

Canfu ymchwiliad yr Ombwdsmon y gellid bod wedi rheoli meysydd o ofal Ms A yn well, er enghraifft, ei hasesiad poen. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y dystiolaeth, daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad, adeg brysbennu Ms A yn yr Adran Achosion Brys, yn seiliedig ar ei chyflwyniadau clinigol, nid oedd unrhyw arwydd i awgrymu bod Ms A mewn perygl o sepsis.

Yn weinyddol, fel y gwnaeth y Bwrdd Iechyd, canfu’r Ombwdsmon fethiannau dogfennu ar ran Nyrs Brysbennu’r Adran Achosion Brys a gyfrannodd at ddiffyg eglurder ynglŷn â llwybr gofal Ms A, gan achosi anghyfiawnder i Ms A. I’r graddau cyfyngedig hyn yn unig, cadarnhaodd yr Ombwdsmon yr elfen hon o gŵyn Ms A.

Mewn perthynas ag ymdrin â chwynion, daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y cyfathrebu mor effeithiol ag y dylai fod ac ategwyd hynny gydag oedi gormodol yn ymateb y Bwrdd Iechyd i gŵyn Ms A heb unrhyw dystiolaeth argyhoeddiadol ar y ffeil gwynion ynglŷn â pham y dylai hynny fod yn wir. Wedi dweud hynny, canfu’r Ombwdsmon, yn fras, fod ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn wedi bod yn gadarn a bod y Bwrdd Iechyd wedi cydnabod meysydd i wella yn ei Wasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau wrth ddelio â chleifion yn Lloegr sy’n cael mynediad at ofal yng Nghymru, ac mae wedi cymryd camau i fynd i’r afael â hynny. Ystyriodd yr Ombwdsmon fod y diffygion wrth ymdrin â’r gŵyn a’r anghyfleustra a achoswyd i Ms A yn anghyfiawnder. I’r graddau hynny, cadarnhaodd yr elfen hon o gŵyn Ms A.

Roedd argymhellion yr Ombwdsmon yn cynnwys ymddiheuriad y Bwrdd Iechyd i Ms A, iawndal o £250 am yr anghyfleustra a achoswyd yn sgil y ffordd yr ymdriniwyd â’i chŵyn, ystyried gweithredu polisi i ymdrin â sefyllfaoedd lle caiff cleifion eu hailgyfeirio o’r adran Achosion Brys i’w wasanaethau gofal sylfaenol ac adolygu ei ddogfennaeth sepsis.