Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202005324

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Ar 25 Ebrill 2019, roedd meddyg teulu Mr X wedi rhoi atgyferiad brys iddo mewn perthynas â lwmp oedd y tyfu ar ei ben-ôl, ar sail amheuaeth o ganser (USC). Ar 6 Mehefin, ysgrifennodd y meddyg teulu bod Mr X yn dal i ddisgwyl am apwyntiad er gwaethaf atgyfeiriad USC. Ar yr un diwrnod, roedd Mr X wedi gweld Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a’r Rhefr ac wedi cael ei atgyfeirio ar gyfer sgan MRI. Canfu’r sgan fás amheus a oedd wedi’i ddiffinio’n wael o fewn meinweoedd ar ochr chwith y pen-ôl. Ar 16 Gorffennaf cafwyd diagnosis o sarcoma yn sgil biopsi, a gadarnhawyd yn ddiweddarach. Atgyfeiriwyd Mr X i ysbyty arall ac ar 26 Medi cafodd lawdriniaeth. Yn anffodus, bu farw Mr X ar 2 Chwefror 2020 o ganser metastatig. Cwynodd Mrs X ynghylch a oedd y driniaeth a gafodd Mr X yn Ysbyty Nevill Hall yn amserol ac yn rhesymol.
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd atgyfeiriad USC Mr X wedi cael ei flaenoriaethu am 17 diwrnod; nid oedd dehongliad ac asesiad y meddyg teulu yn yr atgyfeiriad yr un fath â’r disgwyl o safbwynt lwmp oedd yn tyfu ar y llwybr USC; dylai Mr X fod wedi cael ei gyfeirio i’r arbenigedd cywir; ar 6 Mehefin gallai Mr X fod wedi cael ei atgyfeirio i’r gwasanaeth priodol wrth drefnu’r sgan MRI ond nid felly y bu; roedd oedi wedi bod o ran trefnu biopsi cyn 16 Gorffennaf pan y gellid fod wedi cynnal un yn y clinic neu ar yr un pryd â’r sgan MRI ar 20 Mehefin, a bod achos difrifol wedi bod o dorri safonau canser o safbwynt 62 diwrnod rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT). Canfu nad oedd yr oedi wedi cael effaith arwyddocaol ar driniaeth na phrognosis Mr X. Cadarnhaodd yr Ombwdsmon y gŵyn.
Cytunodd y Bwrdd Iechyd i weithredu ar argymhellion yr Ombwdsmon o fewn 1 mis ac i ymddiheuro i Mrs X am y methiannau a nodwyd. Cytunodd y Bwrdd Iechyd y byddai, o fewn 3 mis, yn adolygu’r llwybrau USC i sicrhau bod gwelliannau’n cael eu gwneud er mwyn lleihau oedi y gellir ei osgoi, ac adrodd ar ei ganfyddiadau a’r camau a gymerwyd i wella safonau RTT USC 62 diwrnod i’r Ombwdsmon.