Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202002379

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Ar 11 Mehefin 2019 yn Ysbyty Nevill Hall, rhoddodd Ms X enedigaeth i fachgen bach. Ar ôl hynny, roedd gan Ms X rwygiad oedd angen ei drwsio gyda 4 pwyth; gwnaed penderfyniad clinigol i beidio â rhoi anaesthetig lleol oherwydd byddai’r nodwydd wedi achosi’r un lefel o boen. Dywedodd Ms X ei bod mewn poen ofnadwy yn ystod y weithdrefn.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad na fu unrhyw drafodaeth ddigonol gyda Ms X am opsiynau lleddfu poen, a methiant i weinyddu anaesthetig lleol. Cadarnhaodd yr Ombwdsmon y gŵyn.

Cytunodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan i weithredu argymhellion yr Ombwdsmon: o fewn 1 mis, i ymddiheuro i Ms X am y methiannau a chyflwyno taliad unioni o £1,000, ac o fewn 3 mis i amlygu’r digwyddiad hwn ymhlith yr uned famolaeth fel gwers i’w dysgu.