Dyddiad yr Adroddiad

11/17/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202102096

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Yn 2021, cafodd Ms B ei derbyn i ysbyty a chadwyd hi yno o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Cwynodd na ellid cyfiawnhau ei chadw yno gan fod ei chyflwr ar adeg ei rhyddhau, ar ôl ychydig ddyddiau’n unig, yr un fath ag ydoedd ar adeg ei derbyn. Gwnaeth ragor o gwynion, gan gynnwys nad oedd yr ysbyty wedi’i hysbysu o’i hawliau o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, ac nad oedd wedi llunio na gweithredu cynllun triniaeth yn ystod ei chyfnod yno.
Ni chadarnhawyd y cwynion. Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad fod sail resymol dros gadw Ms B yn yr ysbyty, a’i bod wedi’i hasesu’n briodol. Mi oedd y modd y darparwyd gofal iddi wedi’i ddogfennu’n briodol gyda rhesymwaith clir a rhesymol. Cafodd Mrs B ei hadolygu’n rheolaidd gan glinigydd priodol. Nodwyd gwelliant yn ystod ei chyfnod yn yr ysbyty a gwnaed y penderfyniad i’w rhyddhau ar ôl asesiad a ddaeth i’r casgliad nad oedd angen ei chadw yno mwyach. Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad hefyd fod Ms B wedi cael ei hysbysu o’i hawliau.