Dyddiad yr Adroddiad

22/03/2023

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Rheoli ystadau yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Cyfeirnod Achos

202207531

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms S fod Cymdeithas Tai Hafod wedi methu mynd i’r afael â’i phryderon a’i bod wedi methu datrys mater materion ysgarthol yn ei heiddo ac o’i gwmpas.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Gymdeithas wedi methu cyfathrebu â Ms S a’i bod wedi methu rhoi unrhyw ddiweddariadau iddi. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms S.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ymddiheuro i Ms S am y gwallau cyfathrebu, esboniad am yr oedi a gafwyd, a diweddariad ynghylch amserlenni ar gyfer dechrau’r gwaith. Cytunodd y Gymdeithas y byddai’n gweithredu’r uchod o fewn 30 diwrnod gwaith.