Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Meddyginiaeth a Dosbarthu presgripsiynau

Cyfeirnod Achos

202101243

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi presgripsiwn iddo o feddyginiaeth newydd ei chymeradwyo o’r enw Fampridine, cyffur a ddefnyddir i wella gallu i gerdded mewn cleifion gyda pharlys ymledol. Dywedodd Mr X fod hyn wedi arwain ato’n talu am bresgripsiynau preifat pan ddylai fod wedi derbyn y driniaeth gan y GIG.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno ymateb “Gwneud Pethau’n Iawn” (PTR) i gŵyn Mr X. Fodd bynnag, ers cyflwyno’r gŵyn, roedd Mr X wedi cael ei weld yng nghlinig Fampridrine newydd y Bwrdd Iechyd, ac mae Mr X bellach yn derbyn Fampridine ar bresgripsiwn y GIG.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddatrysiad cynnar o gŵyn Mr X oedd yn cynnwys adolygu cŵyn Mr X a chyflwyno ymateb PTR ynghylch ei bryderon gweddilliol o fewn 4 wythnos o’r penderfyniad datrysiad cynnar hwn.