Dyddiad yr Adroddiad

08/07/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Meddyginiaeth a Dosbarthu presgripsiynau

Cyfeirnod Achos

202201099

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi presgripsiwn iddo am feddyginiaeth sydd newydd ei chymeradwyo o’r enw Fampridine, cyffur a ddefnyddiwyd i wella’r gallu i gerdded mewn cleifion â sglerosis ymledol. Dywedodd Mr X fod hyn wedi arwain at dalu am bresgripsiynau preifat pan ddylai fod wedi cael y driniaeth gan y GIG.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb yn ddigonol i bryderon Mr X ynghylch canllawiau Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru y dylai meddyginiaethau fod ar gael ar bresgripsiwn o fewn 60 diwrnod.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddatrys cwyn Mr X yn gynnar, a oedd yn cynnwys:
O fewn 20 diwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr hwn, bydd y Bwrdd Iechyd yn gwneud y canlynol:
1. Ysgrifennu at Mr X i ymddiheuro am yr anhwylustod o orfod dod â’r mater gerbron yr Ombwdsmon cyn y gellid cytuno ar ddatrysiad
2. Ad-dalu Mr X am gost y feddyginiaeth a wnaeth ei ariannu ei hun yn ystod y cyfnod rhwng mis Mawrth 2020 a mis Gorffennaf 2021, ar yr amod bod Mr X yn gallu darparu dogfennaeth lawn i gefnogi’r taliadau a wnaed yn ystod y cyfnod hwn.
O fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr hwn, bydd y Bwrdd Iechyd yn gwneud y canlynol:
3. Cynnal adolygiad o’r holl gleifion Sglerosis Ymledol presennol i sicrhau nad oes unrhyw gleifion eraill sydd wedi bod yn ariannu’r feddyginiaeth hon eu hunain.

Nodir bod Mr X wedi gofyn am ad-daliad o fis Ionawr 2020 ymlaen ond mae’r 60 diwrnod a ganiateir gan AWMSG yn golygu ei bod yn rhesymol i ad-dalu o fis Mawrth 2020 ymlaen.