Dyddiad yr Adroddiad

04/09/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Cyfeirnod Achos

202309396

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Powys wedi ymateb i’w gŵyn am y gwasanaethau cymdeithasol ynghylch gofal ei blentyn sydd mewn gofal preswyl.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi, esgeulustod a dryswch. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Roedd yr Ombwdsmon wedi ceisio ac wedi cael y Cyngor i gytuno i gyhoeddi ymddiheuriad ysgrifenedig i Mr X (cyn pen pythefnos) a ddylai hefyd gynnwys esboniad a sicrwydd y bydd yn bwrw ymlaen i ymchwilio i’r gŵyn yng Ngham 2 o’i broses gwyno fewnol.