Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir y Fflint

Pwnc

Llifogydd a difrod llifogydd

Cyfeirnod Achos

202106399

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A a Ms B am lifogydd yn eu cartref a oedd, yn eu barn hwy, yn cael ei achosi gan faes parcio cyfagos yr archfarchnad (a chyfrannodd at ddŵr ffo o eiddo cyfagos). Credent fod y Cyngor wedi bod yn berchen ar y tir yr adeiladwyd y maes parcio arno, ac felly y dylai fod yn gyfrifol am y materion draenio.
Nododd y Cyngor nad oedd yn berchen arno ac na allai ei gynnwys ei hun mewn materion preifat sy’n ymwneud â thirfeddianwyr. Yn ddiweddarach, ar gyngor gan ei adran gyfreithiol, cytunodd i ystyried y mater dan ei bwerau rheoli tir cyffredin gan fod rhywfaint o dystiolaeth o berchnogaeth hanesyddol. Byddai hyn yn golygu cysylltu â’r awdurdod dŵr i gytuno ar gynllun gwella seilwaith a’i roi ar waith, a fyddai’n cymryd amser.
Oherwydd cyfyngiadau awdurdodaethol, ni allai’r Ombwdsmon ymwneud â materion preifat sy’n ymwneud â thirfeddianwyr na phenderfynu ar atebolrwydd am broblemau llifogydd. Nid yw’r awdurdod dŵr o fewn ei awdurdodaeth chwaith. Fodd bynnag, gofynnodd yr Ombwdsmon am gytundeb y Cyngor â’r canlynol er mwyn rhoi eglurder i Mr A a Ms B, ac fel dewis arall yn lle ymchwilio i agweddau ar y gŵyn sy’n ymwneud â delio â chwynion:
• Bod y Cyngor yn gwneud ei orau glas i ymrwymo i geisio datrys y mater llifogydd (gan ymgysylltu â’r awdurdod dŵr a thrydydd partïon perthnasol yn ôl yr angen) cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.
• Y Cyngor i ddarparu diweddariad bob 6 wythnos i Mr A a Ms B.