Dyddiad yr Adroddiad

03/16/2022

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202106438

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd achwynydd am yr oedi cyn cynnal cyfarfod ynghylch cwyn y cytunwyd arni, a’r ffaith nad oedd y Ganolfan Feddygol wedi cadw recordiadau dros y ffôn, yr oedd yr achwynydd o’r farn y byddai’n darparu tystiolaeth i ategu eu cwyn. Cwynodd yr achwynydd hefyd fod y Ganolfan Feddygol wedi cyfeirio at gynnwys gwybodaeth bersonol hynod sensitif mewn ymateb ysgrifenedig i’w cwyn.
Canfu’r Ombwdsmon, er bod yr oedi cyn y cyfarfod cwyno a gynhaliwyd yn rhesymol, y dylai’r Ganolfan Feddygol fod wedi cadw’r recordiadau ffôn oherwydd ei bod yn gwybod bod cwyn yn parhau. Rhannodd yr Ombwdsmon bryder yr achwynydd am yr wybodaeth bersonol hynod sensitif a gynhwyswyd yn y llythyr ymateb i gŵyn, gan nodi nad oedd yr achwynydd wedi cyfeirio at hyn yn ei gŵyn o gwbl, a byddai wedi peri gofid i’r achwynydd ddarllen hwn fel rhan o’r ymateb i’w gŵyn. Canfu’r Ombwdsmon hefyd nad oedd y Ganolfan Feddygol wedi sôn am wasanaeth yr Ombwdsmon, er bod gofyniad cyfreithiol i lythyrau ymateb i gwynion gyfeirio achwynwyr at yr Ombwdsmon.
Cytunodd y Ganolfan Feddygol i ymddiheuro i’r achwynydd ac i gynnig taliad o £100 iddynt am yr amser a’r drafferth a brofwyd wrth gyflwyno eu cwyn i’r Ombwdsmon, o fewn 1 mis. Cytunodd hefyd i sicrhau bod yr holl lythyrau templed a oedd yn ymateb i gwynion yn cydymffurfio â rheoliadau Gweithio i Wella’r GIG o fewn 3 mis.