Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202206161

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mrs L fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ag ymateb i bryderon a godwyd ganddi ym mis Awst 2022.

Casglodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu ag ymddwyn yn unol â’i weithdrefn gwyno statudol. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs L. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwilio.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro wrth Mrs L ac ymateb i’w chŵyn o fewn 30 diwrnod gwaith.