Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Trefaldwyn

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202100773

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Trefaldwyn (“y Cyngor Tref”) wedi torri Cod Ymddygiad yr Aelodau (“y Cod”) drwy fethu â dangos parch ac ystyriaeth at eraill, bwlio ac aflonyddu. y Cyn-Glerc ac aelodau y Cyngor Trefol, a chwynion maleisus a llidus.

Ymchwiliodd yr Ombwdsmon i weld a allai ymddygiad yr Aelod fod yn gyfystyr â thorri paragraffau 4(a), 4(b), 4(c), a 6(1)(a) o’r Cod.

Canfu’r ymchwiliad fod y Cyngor Tref wedi profi materion rhyngbersonol heriol dros gyfnod o amser a chyn y gŵyn, roedd wedi mynd trwy broses Datrysiad Lleol a oedd yn nodi sefyllfaoedd corfforaethol ac unigol a oedd angen eu newid a’u gwella. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn, yng ngoleuni canfyddiadau’r Datrysiad Lleol a hawl yr Aelod i ryddid mynegiant fel cynghorydd, nad oedd yr ymddygiad honedig yn awgrymu torri’r Cod. Nid oedd yr Ombwdsmon o’r farn bod cwynion a wnaed gan yr Aelod wedi bod yn faleisus neu’n flinderus.

Mae Canllawiau’r Ombwdsmon yn argymell, pan fydd aelodau’n cyflawni eu rolau cyhoeddus, y dylent roi’r un cwrteisi ac ystyriaeth i’r cyhoedd, cydweithwyr, gwrthwynebwyr a swyddogion ag y maent yn ei ddangos i eraill yn eu bywydau bob dydd. Yn wyneb hyn, argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai aelodau’r Cyngor Tref, yn ei gyfanrwydd, fyfyrio ar eu rhwymedigaethau o dan y Cod i drin eraill â pharch ac ystyriaeth.