Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202203440

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod y Cyn Aelod (“y Cyn  Aelod”) o Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad (“y Cod”).

Honnodd yr Achwynydd fod y Cyn Aelod, tra oedd allan yn ymgyrchu dros etholiadau lleol, wedi siarad ag aelod o’r cyhoedd a ddywedodd y byddai’n pleidleisio dros Gynghorydd arall (yr Achwynydd). Honnwyd bod y Cyn-Aelod wedi ymateb drwy ddweud “O, the wife beater”.

Cyfeiriom ein hadroddiad ar ein hymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor.

Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.