Dyddiad yr Adroddiad

20/11/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys/Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202201455/20220249

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Sir Powys (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Mae’r adroddiad ar yr ymchwiliad hwn felly wedi’i gyfeirio at Swyddog Monitro Cyngor Sir Powys, i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor ac at Swyddog Monitro Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Awdurdod. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.