Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Cymuned Radur a Threforgan

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202105923

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri'r Cod

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn fod aelod (“yr Aelod”) o Gyngor cymuned Radur a Threforgan (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Honnwyd bod yr Aelod wedi gwneud sylwadau hiliol i aelod arall o’r Cyngor drwy wneud cyfeiriad negyddol a oedd yn ymddangos allan o gyd-destun at ffigwr gwleidyddol a chrefyddol at yr Achwynydd a oedd o’r un grefydd â’r ffigwr hwnnw. Penderfynodd yr Ombwdsmon fod ymchwiliad i’r sylwadau yn briodol ac ystyriodd a allai ymddygiad yr Aelod fod wedi torri paragraffau 4(a), 4(b), 4(c) a 6(1)(a) o’r Cod Ymddygiad.

Cafwyd gwybodaeth gan y Cyngor, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd perthnasol a negeseuon e-bost. Cyfwelwyd hefyd â thystion, gan gynnwys yr achwynydd, a’r Aelod.

Canfu’r ymchwiliad y gellid yn rhesymol ddweud bod sylwadau’r Aelod yn dod o fewn meysydd rhyddid mynegiant. Canfu’r ymchwiliad fod esboniad yr Aelod am ei sylwadau, y ffaith ei fod wedi postio o’r blaen ar gyfryngau cymdeithasol am faterion tebyg a’i fod wedi dweud nad oedd yn bwriadu bod yn amharchus i’r Achwynydd a’i ffydd yn awgrymu bod ganddo hawl i fynegi ei farn. golygfeydd. Nid oedd ei sylwadau’n mynd y tu hwnt i’r hyn a oedd yn sylw cyfreithlon ac nid oeddent yn gyfystyr â sylwadau anesgusodol na phersonol na lleferydd casineb. Nid oedd yr Ombwdsmon wedi ei pherswadio bod y sylwadau yn gyfystyr â thorri paragraff 4(a), 4(b), 4(c) neu 6(1)(a) o’r Cod Ymddygiad.

Canfu’r Ombwdsmon o dan Adran 69(4)(a) nad oedd tystiolaeth o unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad.