Dyddiad yr Adroddiad

07/21/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ceredigion

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Cyfeirnod Achos

202107463

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Cwynodd Mr A ar ran ei fab, Mr B, sy’n byw mewn cartref preswyl i oedolion ag anghenion ychwanegol. Mae trigolion eraill y tŷ yn derbyn cymorth gan Wasanaeth Cymorth (“y Gwasanaeth Cymorth”) sy’n cael ei ariannu gan y Cyngor. Cwynodd Mr A fod aelod o staff o’r Gwasanaethau Cefnogi wedi ymweld â’r cartref ac wedi helpu’r preswylwyr i lenwi eu ffurflen cyfrifiad pan oeddent mewn grŵp, a theimlai Mr B dan bwysau i ddarparu gwybodaeth bersonol o flaen y preswylwyr eraill.

Roedd adran Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor wedi contractio Ymchwilydd Annibynnol i ymgymryd ag Ymchwiliad Cam 2 ffurfiol, a arweiniodd at nifer o argymhellion, gan gynnwys y dylid diswyddo’r aelod o staff o’r Gwasanaethau Cefnogi rhag cefnogi’r unigolion yn y cartref, ac y dylid cynnal ymchwiliad diogelu llawn i bennu (yng ngoleuni sylwadau a wnaed gan yr aelod o staff yn ystod yr ymchwiliad) a oedd bwlio yn y cartref. Roedd ymateb y Cyngor i gwynion Cam 2 yn cyfeirio at yr argymhellion hyn. Dywedodd bod cyfeiriad wedi’i wneud at wasanaeth diogelu’r Cyngor, ond dywedodd na allai ddylanwadu ar sut roedd y Gwasanaeth Cefnogi yn rheoli ei staff. Yn ddiweddarach, cadarnhaodd i’r Ombwdsmon fod Cyfarfod Pryderon Proffesiynol wedi cael ei gynnal o dan Weithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan a ddaeth i’r casgliad na fyddai ymchwiliad diogelu llawn yn gyfiawn nac yn gymesur. Cwynodd Mr A wrth yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi dilyn argymhellion yr Ymchwilydd Annibynnol, ac nad oedd wedi dweud wrtho am y penderfyniad na fyddai ymchwiliad diogelu llawn yn cael ei gynnal.

Yn ystod cam casglu tystiolaeth ymchwiliad yr Ombwdsmon, cynigiodd y Cyngor setliad gwirfoddol a oedd yn cynnwys trefnu cyfarfodydd ffurfiol rhwng y Cyngor a’r Gwasanaeth Cefnogi i drafod y gwyn, a rhwng y Cyngor a Mr A a Mr B, i egluro ei benderfyniad diogelu, trafod unrhyw fesurau ychwanegol a fyddai’n hwyluso dysgu yn y dyfodol, a darparu ymddiheuriad uniongyrchol am y diffyg cyfathrebu ar ôl i’r ymchwiliad ddod i ben. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod y camau y dywedodd y Cyngor y byddai’n eu cymryd yn rhesymol ac yn gymesur wrth ddatrys y gŵyn. Cafodd y gŵyn ei therfynu ar y sail y byddai’r Cyngor yn cynnal y cyfarfod gyda Mr A a Mr B o fewn 12 wythnos i ddyddiad penderfyniad yr ymchwiliad.